Okręg nr 4

Budowa miejsc postojowych oraz remont chodnika przy ul. Odzieżowej-budynek 2-4- kontynuacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2013 roku, 280 głosów

Wniosek został złożony przez Agnieszkę Kisielewską. Kwota planowana na realizację przedsięwzięcia to: 400.000,00 zł.

W dniu 11.07.2014r. ZBK wszczął procedurę wyboru Wykonawcy na przedmiotową inwestycję w trybie przetargu nieograniczonego. 28.07.2014r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożono jedną ofertę. Oferta złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Sylwester Zybiński z siedzibą w Elblągu, ul. Skrzydlata 28 okazała się najkorzystniejsza z ceną  377.909,34 zł . W dniu 07.08.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą . Termin realizacji przedmiotu umowy : 45 dni od daty podpisania umowy.

Zakres robót obejmował między innymi realizację:

1)     Nowego dojazdu do budynku Nr 2-4 z placem manewrowym o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym,
2)     15 miejsc postojowych 2,5/5 m o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych w kolorze szarym,
3)     2 miejsc postojowych dla osób n/sprawnych z kostki brukowej w kolorze czerwonym, w zatoce wzdłuż projektowanego chodnika,
4)     Chodników do budynku mieszkalnego Nr 2-4 o nawierzchni z płytek anty-poślizgowych z betonu płukanego 30/30 cm w kolorze piaskowym,
5)     Schodów terenowych na skarpie wschodniej (po rozbiórce istniejących będących w złym stanie technicznym i nie spełniających obowiązujących WT) z płytek chodnikowych anty-poślizgowych z betonu płukanego 30/30 cm w kolorze piaskowym z obustronnymi poręczami,
6)     Drenażu chłonnego na obu skarpach,
7)     Placu gospodarczego, o nawierzchni z płytek chodnikowych anty-poślizgowych z betonu płukanego 30/30 cm w kolorze piaskowym, bez wyposażenia,
8)     Placyku rekreacyjnego przy ciągu pieszym o nawierzchni z płytek chodnikowych jw., bez wyposażenia,
9)     Zieleni towarzyszącej:

  • adaptacja istniejącego drzewostanu na skarpie wschodniej
  • przeformowanie skarpy południowej wg projektu
  • trawniki i nasadzenia małych form drzewiastych przy budynku wg projektu

10)  Przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przełożenie hydrantu podziemnego z wymianą armatury i kształtek,
11)  Elementów z Etapu I  Zadanie 2, dotyczących budynku Nr 5-7 t.j. opaski dookoła budynku z wyłączeniem części frontowej, chodników przy obu szczytach budynku, schodów na skarpie wschodniej.

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego zostało zakończone i odebrane zgodnie z umową w dniu 26.09.2014r.