BO 2020/2021 Okręg nr 5 Negatywne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5
Zaopiniowane negatywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

 

Wykonanie nawierzchni ulicy Kolejowej wraz z chodnikami oraz odprowadzeniem wód opadowych

 

Elbląg,

Ul. Kolejowa

Przekracza kwotę 470 000 zł tj. wysokość środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne

DUA - nie wnosi uwag.
DZD - negatywnie.

Przekracza znacznie wartość zadania inwestycyjnego z uwagi na konieczność kompleksowej przebudowy odcinka ulicy i budowy kanalizacji deszczowej, konieczność opracowania dokumentacji projektowej.

2

 

AKTYWNIE, ZDROWO I SPORTOWO  – zagospodarowanie trawnika dla młodego i starszego pokolenia

 

Elbląg,

ul. Dąbrowskiego (przy LOTOS)

 

DUA – nie wnosi uwag, pod warunkiem zachowania istniejącego zbiornika retencyjno-przeciwpożarowego (wymóg planu)

Obowiązuje mpzp nr 103, jednostka MW1:

- f-cja mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona towarzysząca zabudowie.
DGNiG - nie dotyczy.
ZZM - negatywnie.
Powierzchnia działki nr 7/20, obr. 20, będącej w

administrowaniu ZZM w Elblągu, wskazanej jako miejsce realizacji zadania, jest niewystarczająca pod realizację przedmiotowego zadania.

DZD - nie dotyczy.
DGM - negatywnie.

Wskazane miejsce jest niewystarczające do realizacji zadania opisanego we wniosku.
EPWiK - przez wskazany teren przy ul. Dąbrowskiego w Elblągu przebiega sieć kanalizacji deszczowej Dn 400mm. W przypadku zagospodarowania terenu w urządzenia sportowe i elementy małej architektury należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz zapewnić swobodny dostęp do studzienek rewizyjnych dla czynności eksploatacyjnych.

3

 

Oświetlenie i elektryfikacja rodzinnego ogrodu działkowego „IKAR”

 

Elbląg,

ul. Lotnicza Działka nr 7/2 R IV a

 

DZD - nie dotyczy.

DGM – miejsce realizacji zadania – działka 7/2 obręb 23 należy do Polskiego Związku Działkowców
DGNiG - negatywnie.
Działka w użytkowaniu wieczystym.

4

 

Przystanek autobusowy
dla linii nr 10,11,17,22,31 (Przywrócenie przystanku zlikwidowanego podczas przebudowy
ul. Mickiewicza)

 

Elbląg,

ul. Mickiewicza

(naprzeciw Urzędu Skarbowego)

 

DZD - negatywnie.
Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zatoki autobusowe lokalizuje się za skrzyżowaniem, co zostało zrealizowane podczas przebudowy ul. Mickiewicza. Poza tym  ok. 250m, na wysokości parku,  znajduje się przystanek autobusowy. Negatywne stanowisko ZKM.

5

Budowa chodnika przy ulicy Łęczyckiej

Elbląg,
ul. Łęczycka, nr ewid. 74 obręb 19

 

DUA – nie wnosi uwag.

Brak mpzp

DGNiG - nie dotyczy.
DZD - negatywnie.

Wnioskowany chodnik zgodnie z umową drogową zostanie wybudowany na koszt Inwestora zewnętrznego realizującego budowę osiedla przy ul. Łęczyckiej.

6

Ścieżka rowerowa przy ulicy Łęczyckiej

Elbląg,
ul. Łęczycka nr ewid. 74 obręb 19

 

DZD - negatywnie.
Wnioskowana droga rowerowa w ciągu ul. Łęczyckiej nie ma bezpośredniego połączenia z siecią dróg rowerowych w Elblągu. Na przedmiotowym odcinku, zgodnie z umową drogową, zostanie wybudowany chodnik na koszt Inwestora zewnętrznego realizującego budowę osiedla przy ul. Łęczyckiej.

7

Modernizacja

zbiegu ul. Bytomskiej z
ul. Lidzbarską przechodzącą
w „ścieżkę” do
ul. Rawskiej

 

Elbląg,

ul. Bytomska,
ul. Lidzbarska
do
 ul. Rawskiej

30.000

DUA – nie wnosi uwag.

Brak mpzp.
DZD - negatywnie.
Z uwagi na fakt, że wnioskowana modernizacja
ul. Bytomskiej i ul. Lidzbarskiej musiałaby być zrealizowana kompleksowo tj. wykonanie przebudowy odcinka ul. Bytomskiej oraz budowy odc.
ul. Bytomskiej oraz ul. Lidzbarskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i innych sieci uzbrojenia podziemnego oraz dużą wartość wszystkich robót przekraczającą ilość środków na zadanie inwestycyjne, DZD opiniuje pozytywnie jedynie wykonanie chodnika na przejściu do od. ul. Lidzbarskiej w kierunku ul. Rawskiej (na wysokości PPHU ELMAR-ELECTRIC) oraz poprawą nawierzchni (uzupełnienie kruszywa) na dalszym odcinku w kierunku ul. Rawskiej.