BO 2020/2021 Okręg nr 4 Negatywne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 4
Zaopiniowane negatywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane negatywnie

 Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

 

1

 

Rewitalizacja podwórka tworzonego przez budynki przy ulicach Zielona – Trybunalska – Łączności

 

Elbląg

Działki 170/4, 178, 179

 

DUA - nie wnosi uwag.

ZZM - nie dotyczy.

DGM - nie dotyczy.

DGNiG - pozytywnie.

DZD - nie dotyczy.
ZBK - negatywnie.
Teren wskazany we wniosku wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych i w tym zakresie wniosek jest zasadny. Wspólnoty przy ul. Trybunalskiej 8-11 oraz SM FILAR ul. Zielona 1 wykorzystują przedmiotowy teren oraz dojazd na zaplecze tych budynków dla własnych potrzeb. Dojazd na zaplecze odbywa się przez 3 wjazdy: 1)wjazd od strony UM ul. Łączności właściciela działki nr 169/6, 2)wjazd przez bramę znajdującą się pod budynkiem nr 7 przy ul. Trybunalskiej na działce nr 178, będącej własnością UM Elbląg jak i przez działkę nr 179 do działki nr 170/4 będących w administracji ZBK, 3) wjazd pod budynkiem spółdzielni od strony ul. Zielonej. Działka nr 170/4 wchodząca w skład tego wniosku do zagospodarowania terenu, przeznaczona jest w całości na cele mieszkaniowe w/w wspólnot do zbycia, a do czasu zbycia, wydzierżawienia. Przyjęcie do realizacji tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawiania Wspólnotom terenów przyległych do ich budynków. Biorąc pod uwagę, że po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych teren będzie wykorzystywany wyłącznie przez mieszkańców tych budynków, nie ma on charakteru publicznego, a wyłącznie jednostkowy. Nadmieniamy, że już w roku 2011 wystąpiliśmy o przedmiotowych wspólnot oraz spółdzielni z wnioskiem o wspólne wydzierżawienie tego terenu wraz z jego zagospodarowaniem na potrzeby ich mieszkańców. Jedynie wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości przy ul. Trybunalskiej 9 oraz 10 zawarły umowę dzierżawy z ZBK części działki o nr 170/4 na cele mieszkaniowe o powierzchni 260m2.Ponadto wspólnoty mieszkaniowe ul. Trybunalskiej oraz SM FILAR
ul. Zielonej mają zawartą umowę z ZBK również na w/w działce na dzierżawę części gruntu pod wspólną obudowę na gromadzenie odpadów pochodzenia domowego. W roku 2013 SM FILAR wystąpiła z wnioskiem na nabycie części działki 170/4 na której wykonała we własnym zakresie miejsca postojowe oraz nasadzenia zielone na potrzeby swoich mieszkańców. UM Elbląg odmówił sprzedaży tego terenu. Wobec bogatej korespondencji w tym zakresie, wniosek wymaga dodatkowego uzgodnienia z UM Elbląg-właścicielem działki nr 178 oraz wspólnotami mieszkaniowymi ul.Trybunaskiej 8,11 i SM FILAR. Z uwagi na trudne i wielopoziomowe ukształtowanie tego terenu, wartość jego kompleksowej rewitalizacji znacznie przekracza wartość przewidzianą na zadanie inwestycyjne Budżetu Obywatelskiego dla niniejszego okręgu.

2

Naprawa podestu wraz ze schodami wzdłuż ulicy 1-go Maja

Elbląg,
ul. 1-go Maja

 

Wniosek nie spełnia wymagań formalnych - brak osób popierających.

3

 

Naprawa drogi dojazdowej od zaplecza ul. Kos. Gdyńskich (7a-9) do budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul 12 Lutego 16-30

 

Elbląg,

ul. Kosynierów Gdyńskich (60/32 i 60/34)

ul. 12 Lutego (65/3)

 

DZD - nie dotyczy.
ZBK - negatywnie.

Wniosek co do zasady słuszny, nie mniej jednak działki nr 65/3,60/32 oraz 60/34 objęte wnioskiem przeznaczone są docelowo do wspólnej dzierżawy dla budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 7A, Kosynierów Gdyńskich 8, Kosynierów Gdyńskich 9, 12 Lutego 16-20 oraz 12 Lutego 22-30, a następnie zbycia na cele mieszkaniowe zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wspólna dzierżawa była przedmiotem wielu spotkań i bogatej korespondencji na przestrzeni lat. Realizacja tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawienia wspólnotom terenów przyległych do ich budynków. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych teren będzie wykorzystywany wyłącznie przez mieszkańców tych budynków, zatem nie będzie  miał on charakteru publicznego, a wyłącznie jednostkowy. Ponadto w chwili obecnej działka nr 65/3 jest przedmiotem dzierżawy dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 12 Lutego 16-20. Zarządca Nieruchomości „ELZAM-DOM” sp. z o.o. wystąpił do Urzędu Miejskiego z prośbą o dofinansowanie przez Miasto inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu dojazdu do budynków na zapleczu budynków przy ul. Kosynierów Gdyńskich -12 Lutego. Z odpowiedzi UM wynika, że Miasto jest gotowe wesprzeć realizację zadania jedynie po podpisaniu umowy dzierżawy wskazanych wyżej działek przez 5 zainteresowanych wspólnot.

4

Bezpieczny plac zabaw

Elbląg,
w miejscu zużytego placu zabaw tył Muzeum, ul.Wapienna – naprzeciwko Bursy Szkolnej nr 3

 

ZZM - nie dotyczy.

DGNiG - negatywnie.
Działka przeznczona do zbycia pod inwestycje miejskie.

DUA - nie wnosi uwag.
Obowiązuje mpzp nr 2, jendostka”M”-teren bloków urbanistycznych przeznaczonych do odtworzenia zabudowy szeregowej mieszkalnej wzdłuż ulic: Kumieli, Zamkowej, Wapiennej.
DI – negatywnie.
Nowy plac zabaw został ukończony w październiku 2013 r. i szybko został zdewastowany. ZBK opiniuje negatywnie - zamierza wystawić ten teren na sprzedaż z zobowiązaniem nabywcy do poprawy estetyki placu zabaw. Dalsze inwestowanie w ten teren jest niecelowe.
ZBK - negatywnie.
Ze względu na planowaną sprzedaż terenu wraz z zobowiązaniem inwestora do poprawy estetyki istniejącego placu zabaw.

 

5

Ogrody Deszczowe na Starym Mieście

 

Teren Starego Miasta – szczegółowa lokalizacja po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

210.000

DUA - nie wnosi uwag.

ZZM - negatywnie.
Docenia wszelkiego rodzaju inicjatywy mieszkańców dotyczące uzupełniania zielenią przestrzeni miejskich oraz propagowania postaw ekologicznych, jednakże brak konkretnej lokalizacji realizacji zadania oraz jej skali, uniemożliwia oszacowanie kosztów przedsięwzięcia. Ponadto, poważne wątpliwości wokół kwestii techniczno-formalnych związanych z podłączeniem pojemników do instalacji deszczowo-kanalizacyjnej dodatkowo utrudniają oszacowanie kosztów inwestycji.

DGM - negatywnie.
Brak możliwości technicznych na utworzenie ogrodów deszczowych na terenie Starego Miasta.

 

6

Remont parkingu z drogą wewnętrzną

Elbląg,
ul. Trybunalska
działki 170/4,179,178

 

DZD - nie dotyczy.

DGNiG - pozytywnie.

DUA - nie wnosi uwag.
Mpzp nr 56 – jedn. MWUZ.
ZBK - negatywnie.
Teren wskazany we wniosku wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych i w tym zakresie wniosek jest zasadny. Wspólnoty przy ul. Trybunalskiej 8-11 oraz SM FILAR ul. Zielona 1 wykorzystują przedmiotowy teren oraz dojazd na zaplecze tych budynków dla własnych potrzeb. Dojazd na zaplecze odbywa się przez 3 wjazdy: 1)wjazd od strony UM ul. Łączności właściciela działki nr 169/6, 2)wjazd przez bramę znajdującą się pod budynkiem nr 7 przy ul. Trybunalskiej na działce nr 178, będącej własnością UM Elbląg jak i przez działkę nr 179 do działki nr 170/4 będących w administracji ZBK, 3) wjazd pod budynkiem spółdzielni od strony ul. Zielonej. Działka nr 170/4 wchodząca w skład tego wniosku do zagospodarowania terenu, przeznaczona jest w całości na cele mieszkaniowe w/w wspólnot do zbycia, a do czasu zbycia, wydzierżawienia. Przyjęcie do realizacji tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawiania Wspólnotom terenów przyległych do ich budynków. Biorąc pod uwagę, że po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych teren będzie wykorzystywany wyłącznie przez mieszkańców tych budynków, nie ma on charakteru publicznego, a wyłącznie jednostkowy. Nadmieniamy, że już w roku 2011 wystąpiliśmy o przedmiotowych wspólnot oraz spółdzielni z wnioskiem o wspólne wydzierżawienie tego terenu wraz z jego zagospodarowaniem na potrzeby ich mieszkańców. Jedynie wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości przy ul. Trybunalskiej 9 oraz 10 zawarły umowę dzierżawy z ZBK części działki o nr 170/4 na cele mieszkaniowe o powierzchni 260m2.Ponadto wspólnoty mieszkaniowe ul. Trybunalskiej oraz SM FILAR
ul. Zielonej mają zawartą.

7

Utworzenie małego placu zabaw i miejsca do wypoczynku

Elbląg,

ul. Trybunalska
dz.170/4,
174,178

200.000

DGNiG - pozytywnie.

DGM - nie dotyczy.

DUA - nie wnosi uwag.
Obowiązuje mpzp nr 56, jednostka MWU2.Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Wnętrza kwartału należy zagospod. Kompleksowo, aby stworzyć atrakcyjne skomponowaną przestrzeń z dużą ilością zieleni urządzonej dla mieszkańców.
ZZM - nie dotyczy.
DI - negatywnie.
Teren przewidziany pod rozbudowę parkingu przy Urzędzie Miejskim.

ZBK - negatywnie.
Teren wskazany we wniosku wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych i w tym zakresie wniosek jest zasadny. Wspólnoty przy ul. Trybunalskiej 8-11 oraz SM FILAR ul. Zielona 1 wykorzystują przedmiotowy teren oraz dojazd na zaplecze tych budynków dla własnych potrzeb. Dojazd na zaplecze odbywa się przez 3 wjazdy: 1)wjazd od strony UM ul. Łączności właściciela działki nr 169/6, 2)wjazd przez bramę znajdującą się pod budynkiem nr 7 przy ul. Trybunalskiej na działce nr 178, będącej własnością UM Elbląg jak i przez działkę nr 179 do działki nr 170/4 będących w administracji ZBK, 3) wjazd pod budynkiem spółdzielni od strony ul. Zielonej. Działka nr 170/4 wchodząca w skład tego wniosku do zagospodarowania terenu, przeznaczona jest w całości na cele mieszkaniowe w/w wspólnot do zbycia, a do czasu zbycia, wydzierżawienia. Przyjęcie do realizacji tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawiania Wspólnotom terenów przyległych do ich budynków. Biorąc pod uwagę, że po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych teren będzie wykorzystywany wyłącznie przez mieszkańców tych budynków, nie ma on charakteru publicznego, a wyłącznie jednostkowy. Nadmieniamy, że już w roku 2011 wystąpiliśmy o przedmiotowych wspólnot oraz spółdzielni z wnioskiem o wspólne wydzierżawienie tego terenu wraz z jego zagospodarowaniem na potrzeby ich mieszkańców. Jedynie wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości przy ul. Trybunalskiej 9 oraz 10 zawarły umowę dzierżawy z ZBK części działki o nr 170/4 na cele mieszkaniowe o powierzchni 260m2.Ponadto wspólnoty mieszkaniowe ul. Trybunalskiej oraz SM FILAR
ul. Zielonej mają zawartą umowę z ZBK również na w/w działce na dzierżawę części gruntu pod wspólną obudowę na gromadzenie odpadów pochodzenia domowego. W roku 2013 SM FILAR wystąpiła z wnioskiem na nabycie części działki 170/4 na której wykonała we własnym zakresie miejsca postojowe oraz nasadzenia zielone na potrzeby swoich mieszkańców. UM Elbląg odmówił sprzedaży tego terenu. Wobec bogatej korespondencji w tym zakresie, wniosek wymaga dodatkowego uzgodnienia z UM Elbląg-właścicielem działki nr 178 oraz wspólnotami mieszkaniowymi ul. Trybunalskiej 8,11 i SM FILAR. Z uwagi na trudne i wielopoziomowe ukształtowanie tego terenu, wartość jego kompleksowej rewitalizacji znacznie przekracza wartość przewidzianą na zadanie inwestycyjne Budżetu Obywatelskiego dla niniejszego okręgu.

8

Budowa placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego

Elbląg

Ul. Jaworska (pomiędzy Szkolną a Ślusarską)

470.000

DGNiG - pozytywnie.
DGM - nie dotyczy.

DUA - nie wnosi uwag.
Obowiązuje mpzp nr 3, jednostka 30.MW:zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
DI - pozytywnie.
ZBK - negatywnie.

Wniosek co do zasady słuszny ,nie mniej jednaj działka nr 312/13 objęta wnioskiem przeznaczona jest docelowo do dzierżawy dla budynków wspólnot mieszkaniowych przy
ul. Giermków 11-17 oraz Ślusarskiej 1-3-5,a następnie zbycia na cele mieszkaniowe zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami. W chwili obecnej ESM ”Sielanka” ma zawartą z ZBK umowę dzierżawy części działki 312/13 na której wybudowała dla swoich mieszkańców zamykany szlabanem parking. Realizacja tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawienia wspólnotom terenów przyległych do ich budynków. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych teren będzie wykorzystywany wyłącznie przez mieszkańców tych budynków, zatem nie będzie miał on charakteru publicznego, a wyłącznie jednostkowy. Wspólnoty utrzymując tereny nie są zainteresowane udostępnianiem ich na cele publiczne. Utrzymanie placów zabaw realizowanych w ramach budżetu spowoduje konieczność dalszego ponoszenia przez ZBK kosztów ich bieżącego utrzymania bez przychodów na ten cel. Poza tym budwa wspólnego placu zabaw lub miejsca realizacji dla osób starszych była przedmiotem uzgodnień pomiędzy ESM „Sielanka” a zarządcą reprezentującym wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Giermków 11-17 oraz Ślusarskiej 1-3-5.

9

Toaleta automatyczna na Starym Mieście w Elblągu

Elbląg,

Plac Katedrowy
 nr dz. 145

257.000

DGM - negatywnie.
Ustawienie toalety na działce 145 obręb 15 jest niezgodne z mpzp.

10

Naprawa drogi dojazdowej od ul. Kos. Gdyńskich do ul. 12-lutego 16-30

Elbląg,
ul.12 Lutego 16/5

 

DZD - nie dotyczy.
ZBK - negatywnie.
Wniosek co do zasady słuszny, nie mniej jednak działki nr 65/3,60/32oraz 60/34 objęte wnioskiem przeznaczone są docelowo do wspólnej dzierżawy dla budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 7A,Kosynierów Gdyńskich 8,Kosynierów Gdyńskich 9, 12 Lutego 16-20 oraz 12 Lutego 22-30, a następnie zbycia na cele mieszkaniowe zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wspólna dzierżawa była przedmiotem wielu spotkań i bogatej korespondencji na przestrzeni lat. Realizacja tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawienia wspólnotom terenów przyległych do ich budynków. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych teren będzie wykorzystywany wyłącznie przez mieszkańców tych budynków, zatem nie będzie miał on charakteru publicznego, a wyłącznie jednostkowy. Ponadto w chwili obecnej działka nr 65/3 jest przedmiotem dzierżawy dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 12 Lutego 16-20. Zarządca Nieruchomości „ELZAM-DOM” sp. z o.o. wystąpił do Urzędu Miejskiego z prośbą o dofinansowanie przez Miasto inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu dojazdu do budynków na zapleczu budynków przy ul. Kosynierów Gdyńskich – 12 Lutego. Z odpowiedzi UM wynika, żę Miasto jest gotowe wesprzeć realizację zadania jedynie po podpisaniu umowy dzierżawy wskazanych wyżej działek przez 5 zainteresowanych wspólnot.

11

Jak dobrze znasz Elbląg ? Utworzenie tablic informacyjno -turystycznych

 

 

DUA
Opiniuje pozytywnie ideę oznaczenia obiektów i miejsc ważnych dla historii Elbląga. Jednocześnie departament opiniuje negatywnie zamiar umieszczenia 27 wolno stojących tablic z informacjami.
Krajobraz miejski nasycony jest wolnostojącymi formami przekazującymi informacje. Są to znaki drogowe, tablice ulicowe, tabliczki instalacji podziemnych, tablice inwestycji finansowanych przez UE, reklamy itp. Lokalizacja tych form określona jest zwykle przez uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. DUA zwraca uwagę, że na Bulwarze Zygmunta Augusta została zrealizowana idea podobna do proponowanej w opiniowanych wnioskach do Budżetu Obywatelskiego 2021. Na donicach drzewek umieszczono zarysy wraz z opisem wyjątkowych obiektów architektonicznych znajdujących się na terenie Elbląga, a także kilku już nieistniejących takich jak Willa Ziese, kościół św. Anny, czy Ratusz Staromiejski. W opinii departamentu, kontynuacja opisanej wyżej formy przekazywania informacji na identycznych donicach z klonami, umieszczonych w różnych miejscach naszego miasta, nie niesie za sobą zagrożenia dla ładu przestrzeni publicznej.
DPKiT - pozytywnie.
Wskazana inicjatywa charakteryzuje się dużą wartością promocyjną miasta ze szczególnym uwzględnieniem jego historii. Wygląd graficzny tablic oraz ich umiejscowienie musi zostać skonsultowane z odpowiednimi jednostkami i powinno być spójne z funkcjonującymi już logotypami.

12

Wielki Przestrzenny napis „ELBLĄG”

Elbląg,

Stare Miasto przy rzece Elbląg

150.000

DGM - negatywnie.
Wskazana działka znajduje się na skarpie w związku z czym istnieje ryzyko wpadnięcia liter do rzeki Elbląg. Teren ten jest przyległy do nadbrzeża gdzie odprawiają się turyści Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.
DPKiT - pozytywnie.
Ważne, aby tło i okolica napisu były atrakcyjne wizualnie, ponieważ z założenia napis będzie atrakcją turystyczną, często fotografowaną
i powielaną w mediach społecznościowych. Należy go posadowić na bruku lub innych trwałym podłożu.
Napis powinien być podświetlany z gruntu lub od wewnętrznej części liter. Wykonany ze stali, a forma liter powinna nawiązywać do elbląskich form przestrzennych. Sugerowana wysokość liter powinna wynosić ok. 2,5m,
a długość całego napisu ok 14 metrów.
WUOZ Delegatura w Elblągu-pozytywnie.
Brak przeciwwskazań wobec utworzenia tego typu atrakcji turystycznej, nie mniej jednak jego forma i lokalizacja podlega przemyśleniu.

13

Wykonanie miejsc parkingowych przy Alei Tysiąclecia na części działki nr 322/36

Elbląg,

Ul. Tysiąclecia 10-12, fragmewnt działki nr 322/36 obręb 15

 

DZD - nie dotyczy.
ZBK - negatywnie.
Wniosek co do zasady słuszny, nie mniej jednak działka nr 322/36 objęta wnioskiem przeznaczona jest docelowo do podziału dla wspólnot przy ul. Tysiąclecia 10,12, ul. Janowskiej 11 oraz Janowskiej 13-15 celem jej wydzierżawienia, a następnie zbycia na cele mieszkaniowe zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami. W naszej ocenie sposób zagospodarowania terenu należy pozostawić wspólnotom mieszkaniowym. Realizacja tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawienia Wspólnotom terenów przyległych do ich budynków. Nadmieniamy, że od roku 2017 prowadzone są uzgodnienia dotyczące wydzierżawienia tego terenu wspólnotom mieszkaniowym w celu jego zagospodarowania zgodnie z potrzebami ich mieszkańców. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych teren będzie wykorzystywany wyłącznie przez mieszkańców tych budynków, zatem nie będzie miał on charakteru publicznego, a wyłącznie jednostkowy.