BO 2020/2021 Okręg nr 4 Inwestycyjne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 4 – ZADANIA INWESYTYCJNE
Zaopiniowane pozytywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

 

Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta-MIEJSCE DLA DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – PUMPTRACK

 

Pomiędzy ulicami Trugutta/Oliwska/
Sienkiewicza

470.000

DSPiR - pozytywnie.
PUMPTRACK to tor, który zbudowany jest z użyciem asfaltu lub innej nawierzchni pozwalającej na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Nazwa pump track wiąże się z ruchem podczas pompowania(pumpingmotion), kiedy poruszając się na torze sylwetka cyklisty wykonuje ruch „góra-dół”. Na torze mogą jeździć zarówno dorośli, jak i dzieci. Mogą być również rozgrywane zawody z pomiarem czasu. Wybudowanie toru będzie uzupełnieniem oferty sportowo-rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych, którzy licznie korzystają z jedynego w Elblągu skateparku.

DUA - nie wnosi uwag.
Jednostka ZP-przeznaczona pod przestrzenie rekreacyjno-parkowe bez zabudowy kubaturowej.

ZZM - pozytywnie.
działka ew. nr 226/5, obr. 16, objęta jest Miejscowym Palnem Zagospodarowania Przestrzennego „Doliny rzeki Kumieli w Elblągu”, który na terenie ww. działki dopuszcza lokalizację urządzeń sportu i rekreacji pod warunkiem, że będą dobrze wkomponowane w ukształtowanie terenu i minimalnie ingerować w istniejącą zieleń.
W przypadku powstania obiektu sportowego na naszym terenie, ZZM wystąpi do właściciela terenu o wydzielenie działki z obiektem oraz przekazanie jej w utrzymanie do odpowiedniej jednostki sprawującej opiekę nad obiektami sportowymi w Elblągu tak jak w przypadku skate parku przy ul. Mickiewicza.
DGM-pozytywnie.
Realizacja zadania urozmaici ofertę rekreacyjną parku. Miejsce realizacji zadania to działka nr 226/5 obręb 16 objęta jest MPZP „Doliny rzeki Kumieli w Elblągu”, który na tym terenie dopuszcza lokalizację urządzeń sportu i rekreacji pod warunkiem, że będą dobrze wkomponowane w ukształtowanie terenu i minimalnie będą ingerować w istniejącą zieleń.

DI-pozytywnie.
Możliwość wybudowania pumprtuck w tej lokalizacji powinna być poprzedzona konsultacjami społecznymi ze względu na bliskość bloków mieszkalnych i wątpliwą estetykę pumptracka.

2

Remont chodnika przy ul. Wyspiańskiego

Elbląg,

Odcinek chodnika od skrzyżowania
 ul. Jaszczurczego /Wyspiańskiego na odcinku ok. 200m po stronie klatek 2,3,4,6-8,10,11,12 ul. Wyspiańskiego

170.000

DUA - nie wnosi uwag.
DZD - pozytywnie.
DZD posiada dokumentacje na odnowę ulicy i chodników na całej długości ul. Wyspiańskiego

3

Remont ulicy Starowiejskiej wraz z parkingiem (przy przedszkolu nr 15)

Elbląg

Obręb 16, działka 24/1

470.000

DUA - nie wnosi uwag.
Brak mpzp.
DZD - pozytywnie z uwagą.
Pozytywnie do wysokości środków, konieczność oprac. dokumentacji projektowej

4

Remont z przebudową części pasażu przy
ul. 1 Maja w Elblągu

Elbląg,

Ul. 1 Maja dz. 1

470.000

DUA – nie wnosi uwag.

DZD - nie dotyczy.

DGNiG - pozytywnie.
DI - pozytywnie.
Istniejący ciąg pasażu wykorzystany byłby jako podbudowa. Pokrycie nakładką,przebudowa schodów i zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

5

Strefa relaksu na zawodziu przy fosie miejskiej

Elbląg,
Ul. Grochowska
teren przy fosie miejskiej

Działki 2 i 3

30.000

DZD - nie dotyczy.

DGNiG - nie dotyczy.
DUA - nie wnosi uwag.

Obowiązuje mpzp nr 43, jednostka planu 34.2.ZP:zieleń publiczna.
ZZM - pozytywnie.
Jego realizacja wpłynie na wzrost walorów estetycznych otoczenia.
Miejsce realizacji zadania-działki nr 2-3, obr. 14, objęte są mpzp obszaru położonego wzdłuż ul. Grochowskiej, wedle którego podstawowym przeznaczeniem ww. działek jest zieleń publiczna. Plan dopuszcza zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską, jednakże zapisy planu nie przewidują elementów małej architektury, jedynie urządzeniami infrastruktury technicznej. W związku z powyższym, ustawienie ławek, leżaków parkowych czy urządzeń siłowni plenerowej, stanowi naruszenie powyższego zapisu.
DGM - pozytywnie w zakresie wykonania obsady zielenią.
Natomiast ustawienie leżaków parkowych, urządzeń siłowni plenerowej jest niezgodne z mpzp obszaru położonego wzdłuż ulicy Grochowskiej, według którego podstawowym przeznaczeniem rozpatrywanego terenu jest zieleń publiczna.

6

 

Ławeczka literacka inspirowana twórczością Stanisława Lema

 

Elbląg,

ul. Hetmańska
16-22

20.000

DPKiT - pozytywnie.

Jako uzasadnienie wnioskodawca wskazał, iż przyszły rok będzie rokiem Lema, a ławeczka ustawiona przed biblioteką przy
ul. Hetmańskiej, ozdobiona grafiką autora ilustracji książek Stanisława Lema wpłynie na zainteresowanie czytelników literaturą.
DZD - pozytywnie.

7

Książkomat zlokalizowany przy Bibliotece Filia nr 7 „Cyberiada”
ul. Hetmańska 16-22

Elbląg,
ul. Hetmańska 16-22

150.000

DPKiT - pozytywnie.
Celem przedsięwzięcia ma być wyjście naprzeciw czytelnikom poprzez ułatwienie odbioru książek poza godzinami pracy biblioteki np. osobom pracującym do późna.
Książkomat posiada system powiadamia o możliwości odbioru książek.