BO 2018/2019 Ogólnomiejski / negatywne

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

 Wnioski zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1.

„Windą do nieba” (zakup nowoczesnej wyciągarki szybowcowej WS-02-JK, dwubębnowej, produkcji polskiej).

Ul. Lotnicza 8 B

0,00

DEiS – negatywnie. Zgodnie z zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2018 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 10 maja 2018r. „Zasady funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2019” § 2 pkt. 5, miejsce realizacji zadania może dotyczyć jedynie terenów miejskich. Tego warunku nie spełnia w/w wniosek, który jako miejsce realizacji zadania wskazuje teren Aeroklubu Elbląskiego przy ul. Lotniczej 8 B. Teren ten jest oddany w użytkowanie wieczyste Aeroklubowi Elbląskiemu.

2.

Zakup koparko – ładowarki JCB 3CX (która służyć będzie wykonywaniu robót ziemnych i odwodnieniowych na terenie lotniska w Elblągu).

 

Ul. Lotnicza 8 B Lotnisko w Elblągu,

Ul. Akacjowa

0,00

DEiS – negatywnie. Zgodnie z zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2018 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 10 maja 2018r. „Zasady funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2019” § 2 pkt. 5, miejsce realizacji zadania może dotyczyć jedynie terenów miejskich. Tego warunku nie spełnia w/w wniosek, który jako miejsce realizacji zadania wskazuje teren Aeroklubu Elbląskiego przy ul. Lotniczej 8 B. Teren ten jest oddany w użytkowanie wieczyste Aeroklubowi Elbląskiemu.

3.

Zwiększanie atrakcyjności krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68

(utworzenie strefy relaksu, saun (fińskiej, parowej, strefy odpoczynku, solanki, tężni)

Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68

X

MOSiR – negatywnie. Obecnie prowadzone są prace adaptacyjne pomieszczenia w przyziemiu wraz z montażem dwóch saun  infrared oraz fińskiej, dodatkowo zakupiono zjeżdżalnię spiralną

4.

1)    Droga pożarowa

2)    Bieżnia

3)    parking

 

Teren Szkoły Podstawowej Nr 19 w E-gu ul. Urocza 4

X

 

DZD – negatywnie. W 2017 r. wykonano nową bramę wjazdową na teren szkoły od strony ul. Uroczej. Drogę przejazdową przez teren szkoły  wyposażono w szlaban, przejazd od ul. Uroczej do Bosmańskiej w kierunku ul. Królewieckiej jest zapewniony. Brak miejscowego planu zagospodarowania dla terenu od SP nr 19 w kierunku ul. Cichej i Parku Kajki. Brak terenu na budowę nowej drogi.

DI – negatywnie. Bieżnia wybudowana wokół hali sportowej byłaby prawie całkowicie zasłonięta halą. Ponadto na tym obszarze występują kolizje z sieciami, w tym światłowodową. Parking i droga pożarowa mają służyć wyłącznie szkole.

5.

Założenie ogrodu botanicznego na terenie parków miejskich lub Modrzewiny

Parki miejskie

X

ZZM – negatywnie. Realizacja tej inwestycji przekracza możliwości finansowe i techniczne, nie zamyka się  w jednym roku budżetowym oraz generuje kolejne nakłady inwestycyjne.

RGK – negatywnie. (utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego reguluje Ustawa o ochronie przyrody)

6.

Pozyskanie doposażenia kilku pracowni w Centrum Kultury Calasanz w celu organizacji zaplecza i warsztatu pracy

Ul. Saperów

Centrum Kultury Calasanz w Elblągu

(działającego przy Zespole Szkół Pijarskich)

 

DEiS – negatywnie.

Działania proponowane przez Centrum Kultury Calasanz są realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury. Placówka stwarza dzieciom i młodzieży warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijania zainteresowań i uzdolnień w czasie wolnym. Rozwija zainteresowania nauką, kulturą, sztuką oraz kreuje pożądane postawy i umiejętności. MDK prowadzi także działalność społeczno-kulturalną oraz organizacje imprezy kulturalno – oświatowe, rekreacyjne, wystawy i koncerty na terenie całego miasta.

7.

„Mały elblążanin – rozstaje się ze smoczkiem …”

Teren przynależący do Przedszkola nr 15, znajdującym się na rogu ulicy Starowiejska 24

 

X

DEiS – negatywnie. Według specjalistów (logopedów, stomatologów) pożegnanie ze smoczkiem powinno nastąpić nie później niż około 18 miesiąca życia, dlatego zasadnym wydaje się propagowanie akcji pozbywania smoczka już w żłobkach. Dzieci przedszkolne raczej sporadycznie używają smoczków.

8.

Dofinansowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Elbląga w 2019r.

Elbląg

0,00

RZiSS – negatywnie. Wg załączonej opinii prawnej

 

9.

Przygotowanie kompleksowej diagnozy dotyczącej sytuacji, problemów i potrzeb mieszkańców Elbląga z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodzin”

Całe Miasto

 

RZiSS – negatywnie. Konieczność przygotowania ww. diagnozy w roku bieżącym z uwagi na opracowywanie miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

10.

Budowa parkingu oraz miejsc postojowych, w tym dla osób niepełnosprawnych

 

Ul. Bażyńskiego 2

(część działki nr 311/3 i 602 obr. 10)

 

385.000

DUA – nie wnosi uwag.

(Teren objęty mpzp obszaru otoczenia pl. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu).

ZBK – pozytywnie.

(w zakresie działki 311/3).

DZD – negatywnie.

(wniosek dotyczy działki przy budynku Bażyńskiego nr 2 tj. działka nr 311/3, w pasie drogi nie ma wolnego terenu na miejsca postojowe).