BO 2019/2020 Ogólnomiejski / negatywne

Wnioski zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Dostosowanie placu na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe dla samochodów osobowych

ul. Żeromskiego 22

Ok.800-900 tys. zł.

 

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – nie dotyczy.

DGNiG – nie dotyczy.

DI- negatywnie.

Dla wskazanej we wniosku powierzchni planowanego parkingu, tj. ok . 400m2 nie jest możliwe wykonanie parkingu w cenie 600 tys. zł. Koszt wykonania parkingu o nawierzchni ażurowej, tzn. w jednym z najtańszych rozwiązań, bez odwodnienia i oświetlenia kształtuje się w kwocie 180-200 zł brutto, co daje kwotę ok. 800-900 tys. zł. Ponadto należy zaznaczyć, że propozycja przedstawiona na załączonym rysunku wskazuje na nawierzchnię z wyznaczonymi miejscami parkingowymi, najprawdopodobniej z polbruku, której koszt wykonania jest zdecydowanie droższy.

DZiSS – pozytywnie.

Planowana inwestycja w przypadku jej realizacji przyniosłaby następujące korzyści: poprawa warunków parkowania pojazdów pacjentów szpitala oraz osób odwiedzających, rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych, pośrednie zwiększenie dostępności do świadczonych usług medycznych w szpitalu.

 

2

Przywrócenie „Śpiewającej fontanny” – Studni Neptuna na Starym Mieście w Elblągu

Stare Miasto w Elblągu, preferowany Stary Rynek w okolicy Katedry

Ok. 1 mln.

 

DGK – nie posiada kompetencji do oszacowania kosztów

DUA – Obowiązuje plan nr 2 (Stare Miasto)

Nie wnosi uwag.

DGNiGnie dotyczy.

DI – negatywnie.

Przekracza koszty Budżetu Obywatelskiego.

Fontanna historyczna umieszczona w obecnym pasie drogowym. W 2013 roku ustalono z projektantem, że koszt wykonania fontanny przekraczałby 1 mln. Zł. Koszt dokumentacji to około 10% wartości robót budowlanych, czyli ok. 100 tys. Zł. WUOZ podjął starania o odzyskanie historycznej fontanny, która obecnie znajduje się poza granicami kraju. Decyzja dotycząca ustalenia formy odtworzenia fontanny zostanie podjęta w późniejszym terminie, po zakończeniu działań związanych z jej odzyskaniem.

 

3

Aplikacja moblina SMART CITY ELBLĄG – głosuj, sprawdzaj, udostępniaj.

Elbląg, ul. Łączności 1 ( serwerownia Urzędu Miasta)

 

DIN – negatywnie.

Projekt przekracza ustalona kwotę dla inicjatywy okołomiejskiej wg. Uchwały Nr IV/105/2019 Rady Miejskiej w Elblągu. Według naszej oceny i doświadczenia w zakresie projektów informatycznych nie jest doszacowany i będzie droższy w realizacji. Z opisu projektu jasno wynika, iż projekt nie jest jednoroczny i będzie w następnych okresach generował dodatkowe koszty dla budżetu Miasta, które nie sa zaplanowane. 

4

Dofinansowanie do metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Elbląga w roku 2020

Wybrane kliniki leczenia niepłodności, które w swojej ofercie proponują zabiegi in vitro

600.000

DZiSS – negatywnie.

Przedstawiona propozycja zadania nie mieści się w definicji inicjatywy okołomiejskiej, jak również nie wchodzi w obecny zakres programów polityki zdrowotnej realizowanych przez miasto. Dlatego też zadanie nie może być realizowane w ramach zadań finansowych z Budżetu Obywatelskiego Elbląga.

5

Plac zabaw dla dzieci

ul. Al. Grunwaldzka 1a-3a , nr działki 481/2

 

DI – nie dotyczy

DGNiG – pozytywnie.

ZBK – negatywnie.

Wniosek co do zasady słuszny. W terenie tym ZBK ze środków publicznych urządził na działce 464/25 kilka lat temu plac zabaw według aktualnych standardów. Teren, na którym zlokalizowany był plac objęty został umową dzierżawy zawartą ze wspólnotami przy ul. Grunwaldzkiej 1,3 i 5. Na wniosek mieszkańców tych budynków plac zabaw zlikwidowano w czerwcu 2017 r. Budowa nowego placu w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę (działka nr 281/2) znajduje się niedaleko poprzedniej lokalizacji, w bliskiej odległości od budynku Alei Grunwaldzkiej 1 (wieżowiec). Ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego fragmentu działki przewiduje funkcje „dróg zbiorczych publicznych”. W naszej ocenie wyżej wskazane przesłanki zmuszają nas do wydania negatywnej opinii do wniosku. Wspólnoty dysponują wspólnie dużym obszarem działki 481/2 i powinny dla potrzeb mieszkańców stworzyć mały plac zabaw w ramach zagospodarowania terenu dzierżawionego w ustalonym przez siebie miejscu.

DUA – Wnioskowany teren obejmujący działkę nr 481/2 przy Al. Grunwaldzkiej 1a-3a w Elblągu położony jest na terenie, dla którego obowiązują ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Wschód w Elblągu”, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr X/200/2003 z dnia 23.10.2003r. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego opiniowana działka położona jest w obrębie ww. jednostek planu:

- „18.ZP” – przeznaczonej pod funkcję zieleni publicznej,

- „22.MW” – przeznaczonej pod funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej

- „23.UC” – przeznaczonej pod funkcję usług komercyjnych

6

Montaż monitoringu na wejściach na cmentarz komunalny Agrykola w Elblągu

ul. Agrykola 23, Nr 378/4

 

DUA – Wnisokowana inwestycja jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Doliny Rzeki Kumieli w Elblągu, Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXVIII/700/06 z 16.02.2006r. Montaż kamer wykracza poza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DBiZK – negatywnie.

Brak uzasadnienia. Teren nie jest wskazany przez służby jako potencjalnie niebezpieczny.

7

Bez barier i podziałów. Integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólną zabawę

ul. Chopina

Nr działki 175 mapa 5

400.000

DZD – pozytywnie w części dot. modernizacji ul. Chopina.

DE – nie dotyczy.

DUA – wnioskowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Elblągu, uchwalonego uchwałą Nr IX/259/1999 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.08.1999 roku.

DGNiG - nie dotyczy.

DI – negatywnie.

Teren SOSW . Realizacja zadania możliwa do kwoty 25.000 zł. Za tę kwotę nie zbudujemy placu zabaw.

DSPiR – pozytywnie.

Zadanie zakłada między innymi budowę ścianki wspinaczkowej wraz z placem zabaw oraz mini boiskiem do koszykówki i siatkówki na terenie zielonym przy ul. Chopina, co wzbogaciłoby bazę sportowo-rekreacyjną dostępną na terenie miasta dla mieszkańców. Powstanie takiego obiektu zwiększy ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu w mieście, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, co z kolei przyczyni się do walki z różnego rodzaju uzależnieniami, między innymi od komputerów. Zadanie będzie przeciwdziałać również brakowi ruchu wśród dzieci i młodzieży, który sprzyja poważnym problemom ze zdrowiem.

8

Boisko dla trampkarzy

ul. Zakątek dz. 303 obr. 33

Ok. 1 mln

DGNiG – pozytywnie.

DI- negatywnie.

Przekracza kwotę Budżetu Obywatelskiego.