BO 2020/2021 Okręg nr 2 Negatywne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 2
Zaopiniowane negatywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Naprawa (wyrównanie) chodnika wzdłuż ul. Fromborskiej

Elbląg,
ul. Fromborska

 

Wniosek nie spełnia wymagań formalnych - brak danych osób popierających.

2

Instalacja kanalizacyjna dla

osiedla Dąbrowa

 

 

Wykracza poza założenia BO 2021

DGNiG - nie dotyczy.
EPWiKSp. z o.o. popiera wszelkie inicjatywy
społeczne zmierzające do uporządkowania gospodarki ściekowej, w tym do likwidacji zbiorników bezodpływowych (szamb), na trenie miasta Elbląga. Naszym zdaniem inwestycję należy rozpocząć od obszaru o największej gęstości zabudowy. Jednocześnie podkreślamy, iż z uwagi na realizację projektu objętego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Przedsiębiorstwo nasze w najbliższych latach nie będzie miało możliwości finansowych na uzbrojenie w infrastrukturę kanalizacyjną wspomnianego rejonu.
DI - nie dotyczy.
DGM - negatywnie.
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w najbliższych latach nie będzie miało możliwości finansowych na uzbrojenie w infrastrukturę kanalizacyjną osiedla Dąbrowa w związku z realizacją projektu objętego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej „Modernizacja gospodarki ścieżkowej w Aglomeracji Elbląg”.
Natomiast zgłaszanie przez mieszkańców wniosków na realizacje kolejnych etapów przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego nie gwarantuje ich wykonania. 

3

 

„Bezpiecznie rowerem do Bażantarni-Pas rowerowy na ul. Marymonckiej„

 

Elbląg,
ul. Marymoncka

37.000

DZD - negatywnie.
W ocenie DZD na ul. Marymonckiej powinien funkcjonować ruch dwukierunkowy na całej długości ulicy. Wniosek niezasadny.

4

Wykonanie drogi dojazdowej wraz z mostem do przejazdu samochodów osobowych i ciężarowych wraz z jej utwardzeniem

 

Elbląg,
dz. 217/4,190,189 i 184

 

 

DUA - nie wnosi uwag.
Brak mpzp.
DZD - negatywnie.
ze względu na koszty realizacji  przewyższające ilośc środków na wykonanie 1 zadania inwestycyjnego w okręgu. Rozwiązaniem problemu będzie nabycie przez Gminę Miasto Elbląg działki 219/3, obręb 9, co zapewni skomunikowanie ROD z drogą publiczną.

5

 

Spotkanie integracyjno-edukacyjne działkowców ROD Bratek, Dzień Działkowca

 

Elbląg,
ul. Fromborska
teren ROD Bratek

10.000

DPKiT - negatywnie.

Ze względu na ograniczenie uczestników
ww. działań do działkowców ROD Bratek.
Celem przedsięwzięcia ma być propagowanie zdrowego stylu życia, szerzenie wiedzy ogrodniczej wśród działkowców ROD Bratek oraz zorganizowanie Dnia Działkowca dla działkowców ROD Bratek.

 

 

6

 

Rozbudowa miasteczka rowerowego, stworzenie obok mini skateparku oraz parku kieszonkowego przy

ul. Kłoczowskiego

 

Elbląg,

ul. Kłoczowskiego

500.000

DZD - nie dotyczy.
DUA - nie wnosi uwag.
Obowiązuje mpzp nr 59, jednostki:

US-sport i rekreacja

ZP-osiedlowe tereny zieleni urządzonej

ZZM - pozytywnie.
Miejsce realizacji zadania-działka ew. nr 13/2, obr. 5,objęta jest mpzp fragmentu osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego ”Nad Jarem” w Elblągu, wedle którego podstawowe przeznaczenie ww. działki to sport i rekreacja związana z obsługą mieszkańców osiedla.
DGM - pozytywnie.
Realizacja zadania urozmaici ofertę sportowo-rekreacyjną osiedla.
DI - Brak przeciwwskazań technicznych do budowy miasteczka rowerowego dla większych dzieci i wykonania mini parku. Budowę skateparku DI opiniuje negatywnie.
Budowa miasteczka rowerowego dla starszych dzieci jest możliwa (koszt ok  470.000 zł), budowa skateparku wykluczona ze względu na bliskość bloków mieszkalnych w odległości 30-50 m a minimalna wymagana odległość dla skateparku to 200 m). Koszt wykonania mini parku powinna podać Zieleń Miejska. Założono 30.000 zł

7

Remont Alejek w Parku Kajki

Elbląg,
Park Kajki

590.000

ZZM - pozytywnie.
Remont nawierzchni alejek wzdłuż ul. Kajki oraz placyku wokół zbiornika wodnego, wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz komfortu pieszych, przy równoczesnym wzroście walorów estetycznych parku.
DGM - pozytywnie.
Remont nawierzchni alejki wzdłuż ul. Kajki oraz placu wokół zbiornika wodnego wpłynie na poprawę warunków technicznych oraz komfortu pieszych przy równoczesnym wzroście walorów estetycznych parku.
EPWiK
Wodociągi, z których można zasilić „wodopój,  znajdują się w ulicach Kajki i Fałata. Wykonanie  przyłącza wiąże się z koniecznością poprzecznego przejścia przez jedną z ulic. Długość takiego przyłącza, w zależności od miejsca lokalizacji zdroju, wyniosłaby 15-25 metrów. Należy również wykonać odprowadzenie zużytej wody do kanalizacji.Istnieje też możliwość podłączenia takiego urządzenia do instalacji zasilającej pompownię cieku wodnego przepływającego przez park. Do poprzedniego „e-maila” dołączyliśmy szkic z zaznaczoną instalacją, którą można wykorzystać. Do oszacowania kosztów montażu urządzenia potrzebny jest projekt techniczny. Jedynie możemy przypuszczać, że koszt budowy zdroju ulicznego w parku Kajki może wynieść od 25 000 do 45 000 zł.

Przekracza koszt

8

Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Fromborskiej na odcinku od
ul. Okrężnej do
ul. Ogólnej

 

Elbląg,
ul. Fromborska
od ul.Okrężnej
do ul. Ogólnej

500.000

DZD - pozytywnie.

Konieczność zmiany obecnie funkcjonującego układu chodnika i ścieżki rowerowej. W naszej ocenie zasadne jest pozostawienie przebiegu istniejącej drogi rowerowej wraz z chodnikiem wyłącznie, jako chodnika i wybudowanie wzdłuż niego nowej odrębnej drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Projekt nowej drogi rowerowej powinien uwzględniać konstrukcję oraz szerokość zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz dostosowywać się wyglądem do dalszego odcinka drogi rowerowej prowadzącego do miejscowości Krasny Las.

ZZM - pozytywnie.
Rozbudowa istniejącego ciągu, umożliwi bezkolizyjny ruch pieszych i rowerzystów.
DGM - pozytywnie.
Rozbudowa istniejącego ciągu umożliwi bezkolizyjny ruch pieszych i rowerzystów.

Przekracza koszt