BO 2019/2020 Okręg 3 / negatywne

Wnioski zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Wspólny ogródek owocowo-warzywny integrujący lokalną społeczność

 

Elbląg, park miejski przy ul. Władysława IV, nr działki 339

 

DGNiG – nie dotyczy.

DUA – nie wnosi uwag.

ZZM – negatywnie. Na wskazanym terenie (dz. Nr 339, obr. 10) w okresie maj-wrzesień 2014 r. z inicjatywy Fundacji Dlaczego Pomagam, w ramach programu „Wolontariat Rodzinny” prowadzonego przez Fundację PZU, obok „DOMU” Arka Pasożyta powstał pierwszy w Elblągu społecznościowy ogród warzywny składający się z kilkunastu grządek w skrzyniach, wyniesionych ponad poziom gruntu w celu ułatwienia uprawy. Z powodu braku zainteresowania lokalnej społeczności uprawą ogrodu, skrzynie zostały rozebrane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego.

ZZM w Elblągu jednocześnie informuje, że w ubiegłym roku w parku Gen. B. Nieczuja-Ostrowskiego powstał edukacyjny ogród warzywno-ziołowy, powiększony w tym roku o część sadowniczą. Ogród ma charakter otwarty i każdy chętny mieszkaniec może włączyć się w jego uprawę. W związku z powyższym ZZM negatywnie opiniuje wniosek.

DGK – negatywnie. Po uwzględnieniu opinii ZZM DGK również opiniuje negatywnie złożony wniosek.

2

Plac Street Workout do treningów OCR 

Park Dolinka, działka nr 382 (pomiędzy mostami)

 

60.000

 

 

ZZM – przekazać do DSiR

DSiR – pozytywnie.

Projekt stacji do ćwiczeń kalisteniki i street workoutu jest zasadny, ponieważ odpowiada na potrzeby mieszkańców zainteresowanych tymi formami aktywności fizycznej. Projekt propaguje zdrowy tryb życia, a także może stanowić miejsce spotkań młodych ludzi i motywować ich do spędzania wolnego czasu z korzyścią dla sprawności fizycznej. Jednakże, nie jest możliwe zlokalizowanie takiego placu na proponowanej działce 382, ponieważ znajduje się ona na terenie objętym planami rewitalizacji Parku Dolinka.

Departament Strategii i rozwoju opiniuje projekt pozytywnie pod warunkiem wskazania innej lokalizacji przez pomysłodawcą w uzgodnieniu z właściwym departamentem Urzędu Miejskiego.

DUA – nie wnosi uwag.

DI – negatywnie

Dla wskazanego terenu wykonana jest dokumentacja projektowa. Planowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wykonania strefy street workout.

DSiR- pozytywnie.

Wszelkiego rodzaju siłownie oraz plenerowe place zabaw cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Elbląga. Również przez wzgląd na zainteresowanie elblążan udziałem w zawodach biegowych OCR, siłownia dostosowana do dyscypliny sportu jaką są ekstremalne biegi z przeszkodami, pozwalałyby na doskonalenie swoich umiejętności i reprezentowanie miasta w zawodach. W Elblągu istnieje tylko jedno takie miejsce, które mieści się przy ul. Odrodzenia, stąd wybór miejsca na lokalizację w/w placu, którym jest Park Dolinka jest uzasadniony.

3

„Przystanek komunikacji miejskiej (wiata przystankowa)”

Elbląg, działka 198/1 obręb 11

 

 ZZM – nie dotyczy.

DZD – nie dotyczy. Przekazano do ZKM

DGK – negatywnie.

Z informacji otrzymanej przez ZKM wynika, że wniosek nie jest możliwy do realizacji z przyczyn technicznych (zablokowanie wejścia do sklepu i przejścia pieszego między budynkami).

ZKM – negatywnie.

ZKM rozważał wielokrotnie możliwość ustawienia w tym miejscu wiaty przystankowej. W dn.01.07.2019r. przedstawiliśmy przedstawicielowi Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu koncepcję ustawienia na przedmiotowym przystanku wiaty przystankowej. Nasza propozycja nie została zaakceptowana, ponieważ wiata nie może być ustawiona bokiem do osi jezdni. Inne ustawienia wiaty w tym miejscu ograniczone jest bliskością sklepu monopolowego, a także przejściem między budynkami Płk. Dąbka 124 i 104.  Inne ustawienia wiaty niż te, które zaproponowaliśmy przedstawicielowi Zarządu Dróg, spowodowałyby zasłonięcie przez wiatę wejścia do wspomnianego sklepu, ja również przejścia miedzy budynkami.

4

„Zagospodarowanie terenu poprzez jego utwardzenie z wyznaczeniem miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i wkomponowanie terenu zielonego nawiązującego do znajdującego się obok Parku Kajki”

Elbląg, działka nr 341 i 335/17 na zapleczu budynków Płk. Dąbka 44-46 i Cicha 44-46

 

DGNiG – pozytywnie. Przekazać do ZBK.

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – zwrot do ZBK.

ZBK – negatywnie. Teren wskazany we wniosku wymaga przeprowadzenia prac modernizacyjnych i w tym zakresie wniosek jest zasadny. Wspólnoty przy ul. Płk. Dąbka 44 i 46 złożyły do ZBK uchwały o dzierżawę, lecz ze względu na wspólny dojazd na zaplecze tych budynków i do śmietników ZBK przesłał zarządcy w 2017 roku propozycję wspólnej dzierżawy ze wspólnotą z Cichej 44-45-46. Obie działki przeznaczone są w całości na cele mieszkaniowe w/w wspólnot do zbycia, a do czasu zbycia – wydzierżawienia. Przyjęcie do realizacji tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawienia Wspólnotom terenów przyległych do ich budynków. Biorąc pod uwagę, że po przeprowadzeniu prac inwestycyjnych teren będzie wykorzystywany wyłącznie przez mieszkańców tych budynków, nie ma on charakteru publicznego a wyłącznie jednostkowy.

5

Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej i terenu przy ul. Królewieckiej 120

(renowacja nawierzchni oraz odnowienie chodnika ul. Skłodowskiej; budowa parkingu z zagospodarowaniem terenów zielonych pod siłownię)

Elbląg, ul. Skłodowskiej i ul. Królewiecka 120

485.000

(dotyczy ul. Skłodowskiej)

DUA – 1) renowacja nawierzchni drogowej wraz z odnowieniem chodnika ul. Skłodowskiej jest zgodna z ustaleniami mpzp. 2) część dot. budowy parkingu i zagospodarowania terenów zielonych pod siłownię przy ul. Królewieckiej pozostaje bez rozpatrzenia z uwagi na brak określenia dokładnej lokalizacji

DZD – pozytywnie w zakresie ul. Skłodowskiej.

DGNiG – pozytywnie opiniuje budowę parkingu.

ZBK –

1)    odnośnie parkingu – pozytywnie

 2)    odnośnie siłowni – negatywnie

wniosek nie precyzuje dokładnego miejsca pod parking. Co do zasady wniosek jest słuszny. W bieżącym roku realizowany jest budżet obywatelski na tej działce pomiędzy budynkami nr 122, 122a, 118 i 118a. W ocenie ZBK możliwym do realizacji miejscem pod nowy parking byłaby przebudowa małego parkingu z wjazdem od strony ul. Skłodowskiej, wzdłuż budynków 7-9 i 11-13 (od podwórza, powyżej skarpy). Zakres prac obejmowałby rozbudowę parkingu do 13-14 miejsc z drogą dojazdową, zatoczką i chodnikiem od strony budynku przy ul. Królewieckiej 120. W przyszłości istniałaby możliwość połączenia układu komunikacyjnego z pozostałą częścią osiedla. Odnośnie siłowni – w naszej ocenie powinna być zlokalizowana w obrębie placu zabaw i razem z nim wykonana. W związku z tym, że koszt zadania na rok bieżący przekroczył możliwości budżetu, wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji placu w tym roku. Uważamy, że planowanie dzisiaj miejsca pod siłownię przed zakończeniem inwestycji, o których mowa wyżej jest niezasadne.

DI – Skłodowskiej – Curie pozytywnie