BO 2019/2020 Okręg 2 / negatywne

Wnioski zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Budowa traktu pieszo-rowerowego – budowa 1 km utwardzonego traktu wzdłuż ulicy Królewieckiej na odcinku, gdzie przebiega ona przez Las Bażantarnia

Elbląg – odcinek o długości 1 km wzdłuż ul. Królewieckiej w stronę Milejewa licząc od mostku za schroniskiem dla psów do końca zadrzewienia leśnego

Działki nr 546, 550, 216 - DZD

 

DGNiG – nie dotyczy.

DZD -  negatywnie.

Koszt budowy ciągu pieszo-rowerowego przekracza znacznie ilość środków na 1 zadanie z budżetu obywatelskiego. Konieczność ujęcia w inwestycji kosztów uwzględniających wykup działek, budowę nasypów, przebudowę obiektów inżynierskich uniemożliwia jej realizację ze środków budżetu obywatelskiego.

DUA - Dla terenu opisanego we wniosku wzdłuż ul. Królewieckiej (wg mapki dołączonej do wniosku) obowiązują ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Królewieckiej między ulicami Marymoncką, Fromborską a osiedlem Dąbrowa w Elblągu”, uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/714/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14.11.2013r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu miejscowego wnioskowany teren położony wzdłuż ul. Królewieckiej przeznaczony został pod funkcję infrastruktury technicznej „IT”. W ramach przeznaczenia uzupełniającego terenu „IT” możliwa jest lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego. 

 

2

Plac zabaw dla dzieci

 

Elbląg, ul. Świerkowa 33-39, Świerkowa 47-41

Działki nr 143/29 i 144/8 – ZBK

 

DUA – brak mpzp. Nie wnosi uwag.

DGNiG – pozytywnie.

ZBK – negatywnie.

Działki nr 144/8 i 143/29 objęte wnioskiem przeznaczone są docelowo do podziału dla wspólnot przy ul. Świerkowej 41-47 i 33-39 celem ich wydzierżawienia, a następnie zbycia na cele mieszkaniowe zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Miejsce wskazane przez wnioskodawcę na realizację placu zabaw jest w zasadzie jedynym miejscem, na którym można byłoby utworzyć miejsca postojowe dla samochodów. W naszej ocenie sposób zagospodarowania terenu, przy braku miejsc postojowych, należy pozostawić wspólnotom mieszkaniowym. Realizacja tego zadania wyłączy możliwość wydzierżawienia Wspólnotom terenów przyległych do ich budynków. Kolejnym argumentem uzasadniającym nasze negatywne stanowisko jest to, że w bliskiej odległości od miejsca lokalizacji placu znajduje się Park „Kajki” z urządzonym dużym placem rekreacyjno-zabawowym dla dzieci, młodzieży i seniorów.

DI – nie dotyczy.

 

3

„PUMPTRUCK” tor wyczynowy do jazdy rowerem w Parku Kajki

Park Kajki

DUA – nie wnosi uwag. Brak mpzp.

DGNiG – nie dotyczy.

ZZM – pozytywnie.

Realizacja wniosku urozmaici ofertę rekreacyjną parku Kajki.

DI – negatywnie.

Park Kajki jest terenem zabytkowym i robienie w nim toru przypominającego tory krosowe byłoby zniszczeniem krajobrazu.

DGK – pozytywnie.

Po uwzględnieniu opinii ZZM pozytywnie opiniuje wniosek. Park Kajki wpisany jest do rejestru zabytków, a wszystkie prace prowadzone na terenie parku wymagają zgody konserwatora zabytków.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków-Delegatura w Elblągu. – negatywnie

 

 

4

Parking dla czytelników filii nr 3 Biblioteki Elbląskiej przy al. Piłsudskiego 17 w Elblągu.

 

Elbląg, teren wokół Biblioteki przy al. Piłsudskiego 17, działka 337

 

DUA – brak mpzp. Nie wnosi uwag.

DGNiG – nie dotyczy.

DZD – pozytywnie.

Parking z wykorzystaniem działki biblioteki, konieczność opracowania dokumentacji projektowej, ilość miejsc postojowych określi projektant, konieczność usunięcia kolizji sieci podziemnych

DI – negatywnie.

Po konsultacji z dyrektorem Biblioteki Elbląskiej panem J. Nowińskim ustalono, że planowana jest przebudowa siedziby filii nr 3 biblioteki. Parking dla biblioteki powinien być wykonany dopiero po zakończeniu robót remontowych budynku biblioteki.

 

5

„Zielono wokół COOLtury”. Rewitalizacja terenu zielonego oraz budowa miniparkingu obok Biblioteki Elbląskiej filia nr 3

Elbląg, al. Piłsudskiego, plac obok Biblioteki Elbląskiej filia nr 3

ZZM – nie dotyczy.

DGK – nie dotyczy.

DGNiG – nie dotyczy, przekazać do DZD.

DZD – pozytywnie. 

Konieczność opracowania dokumentacji projektowej. Ilość miejsc postojowych określi projektant. Konieczność usunięcia kolizji sieci podziemnych, projekt zawiera urządzenie terenu zielonego

DI – negatywnie.

Po konsultacji z dyrektorem Biblioteki Elbląskiej panem J. Nowińskim ustalono, że planowana jest przebudowa siedziby filii nr 3 biblioteki. Zagospodarowanie terenu wokół biblioteki powinno być wykonane dopiero po zakończeniu robót remontowych.

 

6

„Budowa placu zabaw + siłownia na powietrzu, ławeczki do odpoczynku, częściowe ogrodzenie z bramką”

Elbląg, ul. Dworkowa – Sarnia – Strumykowa, działka 278, 279 lub 280 obręb 33

DGNiG – negatywnie. Tereny przeznaczone są pod inwestycje.

DUA – nie wnosi uwag.

Obowiązuje plan nr 18 (Próchnik). Jednostka planu UZ (częściowo 03 KC ½)

Przeznaczenie podstawowe: przestrzeń zielona służąca rekreacji, bez zabudowy kubaturowej.

DI – negatywnie.

Teren ewidentnie podzielony pod działki budowlane.