BO 2020/2021 Ogólnomiejski Inwestycyjne

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE – ZADANIA INWESTYCYJNE
Zaopiniowane pozytywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Budowa parkingu na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Elbląg,

ul. Żeromskiego 22
Teren Szpitala

950.000

DZiSS - pozytywnie.
Planowana inwestycja w przypadku jej realizacji przyniosłaby następujące korzyści: poprawa warunków parkowania pojazdów pacjentów Szpitala osób odwiedzających, rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych, pośrednie zwiększenie dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu.

DUA - nie wnosi uwag.

DI - pozytywnie jako zadanie celowe.

2

Budowa SKATEPARKU

 

Elbląg,

Ul. Rydla nr działki 50/2 lub 55/6

 

do 1 mln. za betonowy

DGNiG - nie dotyczy

DUA - nie wnosi uwag.
Działka 50/2 przeznaczona jest pod tereny ogólnodostępne o charakterze parkowym, wypoczynkowo-rekreacyjnym.
Działka 55/6 przeznaczona jest pod tereny sportu i rekreacji.

ZZM – pozytywnie.

Miejsce realizacji zadania – działka ew. nr 55/6, obr. 5, objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „Nad Jarem” w Elblągu, wedle którego podstawowe przeznaczenie ww. działki to sport i rekreacja związana z obsługą mieszkańców osiedla.

W przypadku powstania ww. obiektu sportowego, ZZM w Elblągu wystąpi do właściciela terenu o wydzielenie działki z obiektem oraz przekazanie jej w utrzymanie do odpowiedniej jednostki sprawującej opiekę nad obiektami sportowymi w Elblągu tak jak w przypadku skate parku przy ul. Mickiewicza.

W kwestii kosztu realizacji zadania, wniosek sugerujemy przesłać do Departamentu Inwestycji, w celu oceniania możliwości technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji zadania.
DSPiR - pozytywnie.

Budowa Skateparku pozwoli na rozwój i promocję w Elblągu takich dyscyplin jak jazda na hulajnodze, rolkach, deskorolkach oraz stworzy dzieciom i młodzieży z Elbląga kolejną możliwość aktywnego spędzania czasu w mieście. Będzie również sprzyjała powstaniu nowych sekcji sportowych w elbląskich klubach.

DGM - pozytywnie.
Budowa skateparku urozmaici ofertę sportowo-rekreacyjną osiedla.
DI - pozytywnie.
Możliwość wybudowania skateparku w tej lokalizacji powinna być poprzedzona konsultacjami społecznymi ze względu na bliskość bloków mieszkalnych i hałas ze skateparku. Inwestycja zgodna z MPZP - teren pod sport. Cena 1 ml zł za obiekt podobny jak istniejący przy ul. Mickiewicza.

3

Budowa „Miasteczka ruchu drogowego” wraz z zagospodarowaniem

terenu przyległego

 

 

 

 

 

 

 

Edukacyjne Miasteczko Rowerowe

 

 

 

 

 

Elbląg,

Park im. Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego przy ul. Mickiewicza w Elblągu

Działka nr 331/10 lub 331obręb nr 16

 

 

 

 

 

Elbląg,

Park Gen. B.Nieczuja-Ostrowskiego między ul. Mickiewicza a Żeromskiego

 

 


470.000

DUA – nie wnosi uwag.

Obowiązuje mpzp nr 8, jednostki:

- 40.ZP – zieleń publiczna

- 43.UPn – obiekty i urządzenia nauki

54.K – Z1/2 – ulica projektowana

Szczegółowa lokalizacja inwestycji wymaga uzgodnienia z DUA

DGM - pozytywnie.
Realizacja zadania rozmaici ofertę rekreacyjną parku.

ZZM - pozytywnie.

Jego realizacja urozmaici ofertę rekreacyjną parku.
DI - pozytywnie.
Inwestycja zgodna z wcześniejszymi zamierzeniami dla tego obszaru. Wnosimy o połączenie zadań dot. budowy miasteczka rowerowego  (wniosek EOD: 65697) oraz wykonania alejek (wniosek EOD: 66318), co pozwoli na kompleksowe zagospodarowanie terenu parku. Planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach programu "Miejska sieć przestrzeni parkowo-rekreacyjnych". Zabezpieczona w BO2021 środki mogłyby stanowić wkład własny.

DZD - nie dotyczy.

DGNiG - nie dotyczy.

4

 

 

Naprawa lub częściowa wymiana chodnika, wykonanie zatoczek parkingowych i częściowa naprawa drogi wzdłuż ulicy Ogrodowej

 

Elbląg,

ul. Ogrodowa

 

400.000

DUA - nie wnosi uwag.
DZD - pozytywnie.

 5

 

Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja

 

Elbląg,
ul. 1 Maja

1.000.000

DGM - pozytywnie.
Fontanna przy ul. 1-go Maja ze względu na zły stan techniczny wymaga remontu przynajmniej w zakresie wymiany posadzki i uszczelnienia obrzeży niecki. Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną podniosłaby estetykę tego charakterystycznego miejsca w naszym mieście.
DUA - nie wnosi uwag.

DI - pozytywnie.

Brak przeciwskazań technicznych i finansowych.

6

Tabliczki z nazwami drzew w Elbląskich Parkach

Elbląskie Parki Miejskie

25.000

DPKiT- nie dotyczy.

DGM - pozytywnie.
Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom na poznanie gatunków drzew rosnących w elbląskich parkach.
DOŚ - pozytywnie.
Należy rozważyć sposób montażu tabliczek, gdyż zgodnie z art. 144 §1 Kodeksu wykroczeń kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
WUOZ Delegatura w Elblągu-pozytywnie.

W każdym parku wpisanym do rejestru zabytków, lokalizacja tych tablic wiązać się będzie z uzyskaniem pozwolenia w formie decyzji administracyjnej.
ZZM - pozytywnie.
Realizacja projektu umożliwi Elblążanom poznanie nazw gatunków drzew występujących w elbląskich parkach.

7

Zakup przez miasto trzech „Smoczych łodzi” wraz z osprzętem

Elbląg

80.000

DSPiR –  pozytywnie.

Wyścigi Smoczych Łodzi cieszą się coraz większym zainteresowaniem elblążan. Od sześciu lat na rzece Elbląg organizowane są zwody Smoczych

Łodzi, podczas których chęć wzięcia udziału, z roku na rok, wyraża coraz większa rzesza osób. Zawody te ściśle związane są z upowszechnianiem kultury fizycznej, propagowaniem zdrowego stylu życia oraz zdrową rywalizację. W/w zawody zorganizowane są przy okazji Elbląskiego Święta Chleba, co stanowi dodatkową atrakcję. W związku z organizacją Wyścigu Smoczych Łodzi, organizator przy wsparciu Gminy Miasta Elbląg wypożycza łodzie z innych miast. Niesie to za sobą konieczność ponoszenia kosztów związanych z wynajmem i transportem. Stąd zasadnym byłby zakup wnioskowanych łodzi, które mogłyby być przekazane do PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, który jest głównym animatorem tego typu zajęć oraz organizatorem zwodów.

DPKiT - nie dotyczy

8

 

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Fromborskiej do schroniska dla zwierząt przy
ul. Królewieckiej

 

Elbląg,

Pobocze ulicy Królewieckiej

1.000.000

DZD - pozytywnie z uwagą.
Konieczność opracowania dokumentacji projektowej, możliwość etapowania robót.
DUA – nie wnosi uwag.

9

Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika „Odrodzenia”

Elbląg,

Plac Konstytucji

Dz. 195/13, 195/9,195/15

350.000

DZD - nie dotyczy.

DUA - nie wnosi uwag.

MPZP nr 7, jednostka 13-Zp-zgodne z mpzp

ZZM - pozytywnie.
Jego realizacja wpłynie na zrost walorów estetycznych pomnika, a przede wszystkim na poprawę warunków technicznych oraz komfortu osób poruszających się po placu.
DGM - pozytywnie.
Realizacja zadania wpłynie na wzrost walorów estetycznych pomnika oraz na poprawę warunków technicznych i komfortu osób poruszających się po placu.
DI - pozytywnie.