BO 2019/2020 Okręg 1 / inwestycyjne

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

 Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie

Park Modrzewie

200.000

 

DUA – nie wnosi uwag. Brak mpzp

DGK – pozytywnie. Po uwzględnieniu opinii ZZM.

ZZM – pozytywnie.

DGNiG – nie dotyczy.

DI – pozytywnie.

 

2

Remont elbląskiego Batmana

Elbląg ul. Płk. Dąbka/Piłsudskiego działka 307/31 obr. 3

19.557

 

DPKiT – pozytywnie. Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenia tradycji form przestrzennych w Elblągu. Koszt renowacji tej formy przestrzennej wymaga doprecyzowania, gdyż dotychczasowa renowacja form przestrzennych, wykonywana przez pracowników CS Galeria El, była wykonywana sposobem gospodarczym.

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – przekazać do DPKiT.

DGNiG – nie dotyczy.

DI – pozytywnie.

Zakres prac: piaskowanie, odtłuszczenie, malowanie 3 warstw farby antykorozyjnej. Termin realizacji około 10 dni roboczych
(w zależności od pogody)

 

3

Wykonanie podjazdu dla wózków dziecięcych przy schodach od ul. Płk. Dąbka/Obr. Pokoju do ul. Matejki

Elbląg, ul. Matejki, dz. 254, 279, 307/31, 308 obr. 3

54.000

 

DGNiG – nie dotyczy. Przekazać do DZD

DZD- pozytywnie. Wykonanie dwóch podjazdów dla wózków wraz z remontem schodów i chodnika.

4

Remont nawierzchni alejek w Parku Modrzewie wzdłuż ul. Mazurskiej

Elbląg, park Modrzewie dz. Nr 183/11 obr. 3

180.000

 

DUA – nie wnosi uwag.

Wnioskowana inwestycja jest częściowo objęta ustaleniami mpzp – zmiana fragmentu mpzp rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia. Uchwała XXVII/764/2013

ZZM – pozytywnie.

Realizacja wniosku wpłynie na poprawę estetyki parku oraz zapewni bezpieczne korzystanie z ciągów pieszych.

DGK – pozytywnie.

Po uwzględnieniu opinii ZZM.

DZD- pozytywnie.

W przypadku decyzji o kontynuacji przebudowy DW 503 przedmiotowa alejka zlokalizowana jest częściowo w linii projektowanego gazociągu, pozytywna opinia podyktowana jest, że w chwili obecnej nie ma w budżecie zaplanowanej przebudowy ul. Mazurskiej

DGNiG – nie dotyczy.

 

5

Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Odrodzenia, osiedle Zawada

Elbląg, ul. Odrodzenia

450.000

DUA – inwestycja nie jest objęta mpzp.

DGNiG – nie dotyczy.

DZD – pozytywnie.

Zmniejszono powierzchnię pętli autobusowej do posiadanych środków.

6

Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów

Działka nr 50/11

Elbląg, ul. Szarych Szeregów Osiedle „ZAWADA”

Działka nr 50/11

300.000

DUA-nie wnosi uwag.

Obowiązuje plan nr 90 (MPZP kwartału zabudowy na narożniku ulic Szarych Szeregów
i Alei Odrodzenia).

Jednostka planu: U :

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa o funkcji usług nieuciążliwych

Przeznaczenie uzupełniające: wewn. Obsługa komunik.

Zasady zagospodarowania: ustala się strefę lokalizacji parkingu zgodnie z rysunkiem planu

DI – nie dotyczy.

DGNiG – pozytywnie.

7

Realizacja monitoringu wizyjnego w dwóch punktach na osiedlu Zawada w Elblągu

Elbląg, skrzyżowanie ul. Mazurska o Odrodzenia oraz skrzyżowanie ul. Podgórna-Robotnicza-Węgrowska

250.000

DUA-nie wnosi uwag.

DZD – nie dotyczy.

DBiZK – pozytywnie.

Uzasadniona realizacja ze względów bezpieczeństwa

DIN – pozytywnie.

Zadanie jest wykonalne. Kwota 250 tys. zł. szacowana jest na wystarczającą na dzień dzisiejszy.

8

„Siłownia pod chmurką”

Rubno, ul. Słonecznikowa 3-5

70.000

ZBK-pozytywnie.

Istnieje możliwość wykonania niewielkiego placu z 2-3 urządzeniami siłowymi. Przy ul. Słonecznikowej znajdują się 2 budynki gminne po 8 lokali każdy oraz jednorodzinne domy mieszkalne. Budynki zlokalizowane są na obrzeżach miasta, brak możliwości bezpośredniego korzystania z innych placów zabaw np. w Parku Modrzewie.

DUA- nie wnosi uwag.

Jednostka planu MW1:

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z towarzyszącą jej zielenią, zab. gospod.,inf. tech. Oraz obsługą komunikacji w zakresie wew. Dróg dojaz., miejsc postoj. oraz garaży.

ZZM-nie dotyczy.