BO 2018/2019 Ogólnomiejski / odrzucone

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

Wnioski odrzucone

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

Stanowisko Komisji

1.

„Elbląski system udostępniania rowerów miejskich”

Elbląg

150.000 rocznie

DEiS – pozytywnie, pod warunkiem możliwości sfinansowania przez miasto 150.000 zł rocznie.

 

Odrzucono, ponieważ zadania z BO nie mogą rodzić skutków finansowych na przyszłe lata.

2.

Fit boisko

(SP nr 15)

Szkoła Podstawowa nr 15

30.000      

DIpozytywnie. Siłownia zewnętrzna z elementów wskazanych przez wnioskodawcę, bez nawierzchni bezpiecznej, dojścia do siłowni.

Brak wystarczającej ilości podpisów popierających

3.

Renowacja czerwonego szlaku w Parku Bażantarnia

(wraz z odbudową mostka Elewów, łączącego czerwony szlak z niebieskim).

 

Park Leśny Bażantarnia

czerwony szlak wzdłuż Srebrnego Potoku

 

600.000     

DUA – nie wnosi uwag.

ZZM – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

(po uwzględnieniu opinii ZZM).

Brak wystarczającej ilości podpisów popierających

4.

„Budowa parkingu dla pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu”

Teren Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II

800.000    

RZiSS – pozytywnie. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi 800.000 zł, natomiast kwota wnioskowana w ramach BO wynosi 600.000 zł

Przekracza kwotę przeznaczoną na inicjatywę ogólnomiejską

5.

„Półkolonie windsurfingowe”

Kadyny

x

DEiS – negatywnie. Zgodnie z zał. Nr 1 do zarządzenia 160/2018 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 10 maja 2018 r. „Zasady funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego…”  §2 pkt 5 miejsce realizacji zadania może dotyczyć jedynie terenów miejskich.

 

Brak wystarczającej ilości podpisów popierających

 

6.

Bieżnia poliuretanowa i skocznia do skoku w dal przy II LO

II LO

540.000 

plus koszty usunięcia kolizji   

DI – negatywnie. Bieżnia – 450.000, skocznia 90.000.

Na terenie bieżni oraz skoczni do skoku w dal występują kolizje z sieciami (w tym z siecią ciepłowniczą). Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na kolizje z sieciami i dodatkowymi kosztami usunięcia tych kolizji.

DEiS – pozytywnie, ale pod warunkiem opinii DI nt. kosztów.

Przekracza kwotę przeznaczoną na inicjatywę ogólnomiejską

7.

Założenie ogrodu botanicznego na terenie parków miejskich lub Modrzewiny

Parki miejskie

X

ZZM – negatywnie. Realizacja tej inwestycji przekracza możliwości finansowe i techniczne, nie zamyka się  w jednym roku budżetowym oraz generuje kolejne nakłady inwestycyjne.

RGK – negatywnie (utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego reguluje Ustawa o ochronie przyrody)

Brak wystarczającej ilości podpisów popierających

8.

Budowa wieży widokowej na Górze Chrobrego

Góra Chrobrego

X

DUA W opinii DUA najlepszym sposobem wyłonienia takiego projektu jest rozpisanie konkursu dla architektów.

DI - negatywnie teren Góry Chrobrego jest w dzierżawie prywatnej spółki 

 

Zadania z BO mogą być realizowane tylko na terenach miejskich