BO 2020/2021 Okręg nr 1 Negatywne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1
Zaopiniowane negatywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

 

Wykonanie kładki nad rzeką Babicą w ciągu ścieżki między ul. Szarych Szeregów a ul. Kwiatkowskiego

 

Elbląg – ścieżka piesza mięszy ul. Szarych Szeregów a ul. Kwiatkowskiego – nad rzeką Babicą

470.000

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – nie dotyczy.

DGNiG – negatywnie.

Działka nr 21 obr. 2 jest we wkładaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

DI –negatywnie.
W praktyce naprawa/wymiana istniejącej kładki. Własność terenu pod kładką: PGW Wody Polskie.

ZZM-pozytywnie.
Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków pieszych korzystających ze ścieżki.

2

Plac zabaw dla dzieci

Elbląg,

Róg ulicy Browarnej i Rechniewskiego – Działka nr 96/4

 

DUA – nie wnosi uwag.
Obowiązuje mpzp nr 49, jednostka ZO: zieleń parkowa, skwery i zieleńce o charakterze rekreacyjnym.

DI – negatywnie.   
ZBK-negatywnie.
Wskazana działka jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej ze wspólnotą mieszkaniową przy ul. Rechniewskiego 25-33. Realizacja zamierzenia nie miałaby charakteru publicznego. Teren wykorzystywany jest wyłącznie na potrzeby mieszkańców1) budynku przy ul. Rechniewskiego 25-33.

3

Stylowe ławko – huśtawki w Parku Modrzewie

Elbląg,

Park Modrzewie

Drewniana do 2000zł/szt stalowa mi. 9.000 zł/szt.

DUA – nie wnosi uwag.

DI – pozytywnie.

ZZM – negatywnie.
W opinii ZZM w Elblągu na terenie parku Modrzewie, w tym i przy alejkach wewnętrznych, znajduje się wystarczająca ilość ławek. Ponadto, ustawienie nowych, dodatkowych elementów małej architektury(ławko-huśtawek, pergoli, parkowej biblioteczki) przed wykonaniem remontu nawierzchni alejek, uwydatni jedynie ich zły stan techniczny.

DGM - negatywnie.
W opinii Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie parku Modrzewie znajduje się wystarczająca ilość ławek. Ustawienie nowych elementów małej architektury przed wykonaniem remontu nawierzchni alejek uwydatni jedynie ich zły stan techniczny.

 

4

Utwardzenie powierzchni parkingowej u szczytu bloków Topolowa 15 i 17 w Elblągu

Elbląg,

ul. Topolowa 301/1

 

DUA – nie wnosi uwag.
Mpzp nr 79 – zgodne z planem.

DGNiG – negatywnie.
Teren przeznaczony pod dzierżawę.

DZD – nie dotyczy.

5

Zamontowanie ławek w obrębie Rubna

 

Elbląg,

ul. Rzepakowa, Słonecznikowa, Łubinowa

 

 

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – negatywnie.
Podczas oględzin stwierdzono brak miejsca w pasie drogowym ulic Rzepakowej, Słonecznikowej i Łubinowej w Rubnie miejsca na zamontowanie ławek. Zarządzane przez tutejszy departament ulice posiadają stosunkowo wąski pas drogowy a jedynie przy ul. Rzepakowej, na jej odcinku występuje chodnik. Poza tym charakter pasa drogowego nie stanowi miejsca do odpoczynku jak składa w swoim żądaniu Wnioskodawca lecz do komunikacji, co dyskwalifikuje wnioskowane lokalizacje do montażu ławek.

Jednakże stwierdzamy, że podczas oględzin zauważono teren spełniający wymagania stawiane przez Wnioskodawcę do montażu ławek. Jest to teren w rejonie bloków u zbiegu ulic Słonecznikowej i Rzepakowej, działka nr 71/3, obręb 25 będąca we władaniu Zarządu Budynku Komunalnych w Elblągu.

DI – brak przeciwwskazań technicznych i finansowych.

6

 

Co wiesz o Willi Ziese – tablica informacyjno – turystyczna

 

Elbląg

Obręb 3 dz. 183/12

 

DUA
Opiniuje pozytywnie ideę oznaczenia obiektów i miejsc ważnych dla historii Elbląga. Jednocześnie departament opiniuje negatywnie zamiar umieszczenia 27 wolno stojących tablic z informacjami.
Krajobraz miejski nasycony jest wolnostojącymi formami przekazującymi informacje. Są to znaki drogowe, tablice ulicowe, tabliczki instalacji podziemnych, tablice inwestycji finansowanych przez UE, reklamy itp. Lokalizacja tych form określona jest zwykle przez uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. DUA zwraca uwagę, że na Bulwarze Zygmunta Augusta została zrealizowana idea podobna do proponowanej w opiniowanych wnioskach do Budżetu Obywatelskiego 2021. Na donicach drzewek umieszczono zarysy wraz z opisem wyjątkowych obiektów architektonicznych znajdujących się na terenie Elbląga, a także kilku już nieistniejących takich jak Willa Ziese, kościół św. Anny, czy Ratusz Staromiejski. W opinii departamentu, kontynuacja opisanej wyżej formy przekazywania informacji na identycznych donicach z klonami, umieszczonych w różnych miejscach naszego miasta, nie niesie za sobą zagrożenia dla ładu przestrzeni publicznej.
DPKiT - pozytywnie.
Wskazana inicjatywa charakteryzuje się dużą wartością edukacyjną raz podnosi walory turystyczne Parku Modrzewie jako miejsca z ciekawą i szerzej nieznaną historią. Wygląd graficzny tablicy oraz jej umiejscowienie musi zostać skonsultowane z odpowiednimi jednostkami i powinno być spójne z funkcjonującymi już logotypami.