BO 2018/2019 Okręg 5 / negatywne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5

Zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1.

Na kółkach po zdrowie

Elbląg i okolice

0,00

DEiS - negatywnie. Wniosek nie spełnia zasad ujętych a § 2 pkt 5 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2018 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 10.05.2018 r. Zgodnie z zapisami zasad funkcjonowania i wdrażania budżetu obywatelskiego. Miejsce realizacji zadania winno dotyczyć tylko terenów miejskich.

2.

Budowa parkingu w ciągu ul. Juliusza Słowackiego 2 – 12 „Pod Lampami”

 

Ul. Juliusza Słowackiego od nr 2 do 12

(działka nr 858/40)

 

0,00

ZBK – negatywnie.

(działka nr 858/40 podzielona została dla kilku wspólnot mieszkaniowych i wydzierżawiona w latach ubiegłych – umowy długoterminowe. Teren wskazany przez wnioskodawcę dzierżawią 2 wspólnoty przy ul. Kochanowskiego 2 - 8 oraz 10 - 12. Wspólnota Kochanowskiego 2 - 8 wygrodziła teren słupkami w związku z jego zastawianiem samochodami przez mieszkańców budynku przy ul. Słowackiego 2 - 8).

DZD – pozytywnie.

(budowa parkingu – I etap, koszt 400.000,00zł).

 

3.

Organizacja eventów oraz imprez kulturalnych przez Centrum Kultury Calasanz

Centrum Kultury Calasanz

25 000

DPiK – pozytywnie. Wniosek zaopiniowany pozytywnie, z uwagą, że zakupiony sprzęt będzie własnością Gminy Miasta Elbląg i zostanie czasowo (na 1 rok) użyczony Centrum Kultury Calasanz.

DEiS – negatywnie.

Działania proponowane przez Centrum Kultury Calasanz są realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury. Placówka stwarza dzieciom i młodzieży warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijania zainteresowań i uzdolnień w czasie wolnym. Rozwija zainteresowania nauką, kulturą, sztuką oraz kreuje pożądane postawy i umiejętności. MDK prowadzi także działalność społeczno-kulturalną oraz organizacje imprezy kulturalno – oświatowe, rekreacyjne, wystawy i koncerty na terenie całego miasta.

4

„Montaż lamp energooszczędnych przy ul. Lotniczej”

 

ul. Lotnicza

 

DZD – negatywnie.  Oprawy przy ul. Lotniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Skrzydlatą do wysokości EUH w ilości 28 szt. (łącznie z tymi przy Gimnazjum) są przewidziane do wymiany na LED w ramach zawartej z ENERGA oświetlenie umowy na kompleksową usługę oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląg przy wykorzystaniu infrastruktury stanowiącej własność ENERGA oświetlenie oraz majątku zamawiającego z uwzględnieniem jej modernizacji. W związku z powyższym wniosek zostaje zaopiniowany negatywnie.

5.

Murale na elewacjach starych budynków

 

Ul. Skrzydlata 3,5,7,9

 

ZBK - negatywnie (W związku z planowanym remontem elewacji wskazanych budynków).