BO 2020/2021 Ogólnomiejskie Negatywne

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
Zaopiniowane negatywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Budowa edukacyjnego miasteczka rowerowego w Parku Traugutta

Park Traugutta 209/9

370.000-500.000

DGM - negatywnie.
Miejsce realizacji zadania objęte jest mpzp „Doliny Rzeki Kumieli w Elblągu”, który dopuszcza lokalizację urządzeń sportu i rekreacji pod warunkiem ,że będą dobrze wkomponowane w ukształtowanie terenu i minimalnie ingerować w istniejącą zieleń. Realizacja powyższego zadania nie spełnia wyżej wymienionego warunku.
DUA - nie wnosi uwag.
Wnioskowany teren zawarty jest w obrębie mpzp Doliny rzeki  Kumieli, w jednostce ZP przeznaczonej pod funkcje zielonej przestrzeni rekreacyjno-parkowej bez zabudowy kubaturowej.

DI - negatywnie.
Budowa miasteczka rowerowego w Parku Traugutta wiązałaby się z wycinką dużej ilości drzew. W parku tym nie ma odpowiedniego placu. Planowane jest wybudowanie miasteczka rowerowego na Zieleńcu Miejskim przy ul. Mickiewicza.

2

Budowa wiaty widokowej na „Gęsiej Górze” wraz z monitoringiem, zagospodarowanie terenów zielonych oraz budowa placu zabaw

Działka nr 193

2.000.000-3.000.000


Budowa monitoringu-250.000

DGNiG - nie dotyczy.

DUA - nie wnosi uwag.
Brak mpzp.

DGM - negatywnie.
Na terenie tarasu widokowego na Gęsiej Górze elementy małej architektury są notorycznie dewastowane i kradzione.

ZZM - negatywnie.
Negatywna opinia związana jest z notorycznymi kradzieżami i dewastacjami elementów małej architektury, stanowiących obecne wyposażenie tarasu widokowego na Gęsiej Górze, który powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego 2013.
DI - negatywnie.
Zrewitalizowana w 2013 r. Gęsia Góra została zdemolowana i nadal jest systematycznie niszczona. W obecnej chwili nie ma w tamtym rejonie możliwości oświetlenia, ani tym bardziej zamontowania monitoringu. Brak utwardzonej drogi dojazdowej (okolica niedostępna dla niepełnosprawnych). Opinia ZZM negatywna, ze względu regularny wandalizm.
DIN - pozytywnie.

3

 

Tężnia solankowa – to miejsce na wagę złota

 

Elbląg,
Park Traugutta

Od 30.000 – 500.000

DUA - nie wnosi uwag

DGNiG - nie dotyczy

ZZM - negatywnie.
Miejsce realizacji zadania-działka ew. nr 209/9, obr. 16, objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Doliny rzeki Kumieli w Elblągu”, który dopuszcza zagospodarowanie terenu zielenią oraz małą architekturą dla wydobycia i podkreślenia[…] miejscowych cech krajobrazu przyrodniczo-kulturowego. W związku z faktem, że Elbląg nie jest miastem uzdrowiskowym oraz nie posiada ujęcia wody o właściwościach solankowych, wybudowanie tężni solankowej na terenie Parku Traugutta, stanowi naruszeniepowyższego zapisu.

DGM - negatywnie.

Miejsce realizacji zadania objęte jest MPZP „Doliny rzeki Kumieli w Elblągu”, który dopuszcza zagospodarowanie terenu zielenią, małą architekturą dla wydobycia i podkreślenia miejscowych cech krajobrazu przyrodniczo-kulturowego. Elbląg nie jest miejscem uzdrowiskowym oraz nie posiada ujęcia wody o właściwościach solankowych. W związku z tym, wybudowanie tężni na terenie parku Traugutta stanowi naruszenie zapisów powyższego planu. 
DI - pozytywnie.
Brak przeciwwskazań technicznych i finansowych.

4

Budowa kompleksu sportów plażowych

Elbląg,

Park Kajki
(na płycie byłego boiska)

1,5 mln

DUA - nie wnosi uwag.

DSPiR – pozytywnie.
Budowa kompleksu boisk do różnych dyscyplin plażowych pozwoli na rozwój tych dyscyplin oraz na stworzenie warunków do powstania nowych sekcji sportowych w Elbląskich klubach.

ZZM - negatywnie.
ZZM wyjaśnia, że park Kajki, jak i pozostałe elbląskie parki miejskie, są terenami zieleni urządzonej, o charakterze ogólnodostępnym. Wspomniany we wniosku zamiar wygrodzenia, trwałego zagospodarowania i podporządkowania terenu trenowaniu dyscyplin sportów plażowych, kłóci się z jego inkluzywnym charakterem.
DGM - negatywnie.
Park Kajki jest terenem zieleni urządzonej, o charakterze ogólnodostępnym. Wygrodzenie, trwałe zagospodarowanie i podporządkowanie terenu trenowaniu dyscyplin sportów plażowych kłóci się z jego inkluzywnym charakterem.
DI - negatywnie.
Budowa boisk do piłki plażowej zaplanowana jest w ramach rewitalizacji kąpieliska miejskiego. Na lokalizację rozbudowanej infrastruktury (zaplecze sanitarne, trybuny, wysokie ogrodzenie) w parku objętym ochroną konserwatorską wymagana będzie zgoda WOUZ – nie można wykluczyć sprzeciwu wobec boisk w takiej formule. Konieczne doprowadzenie mediów (duże różnice wysokości terenu oznaczają też np. konieczność przepompowywania ścieków). Realizacja wnioskowanych boisk wiąże się z koniecznością dowiezienia po alejkach parkowych 1500 ton piachu.  Szacowane koszty przekraczają 1 mln zł określone dla zadania ogólnomiejskiego. Ze względu na potrzebę licznych uzgodnień czas realizacji to minimum dwa lata. Problematycze będzie całoroczne utrzymanie obiektu w czystości (sprzątanie toalet, okresowa wymiana ok. 900 ton piasku, czyszczenie boisk z liści okolicznych drzew).

5

RTSPO Federacja wielosportowa: Ready To Sport (RTSPO.com)

Elbląg,
Plac Dworcowy 4

 

DSPiR - negatywnie
Po przeanalizowaniu charakterystyki zadania uznaje się, że załączony opis jest niewystarczający. Wnioskodawca w sposób powierzchowny wskazał zakres zadania oraz sposób jego realizacji. Realizacja tegotypu zadania jest nieuzasadniona, gdyż informacje o wszelkich wydarzeniach sportowych w naszym mieście regulanie udostępniane są przez wszelkiego typu kanały komunikacji m.in. media społecznościowe, witryny internetowe oraz elbląskie serwisy informacyjne.

DPKiT - nie dotyczy

6

SKATEPARK 2 DLA ELBLĄGA

Elbląg,
Park Dolinka

 

DUA - negatywnie.
Departament Urbanistyki i Architektury informuje, iż na wskazany teren zostało wydane pozwolenie na budowę, które powoduje, że wniosek stał się bezprzedmiotowy.
ZZM - negatywnie.
Zaproponowana we wniosku lokalizacja jest miejscem realizacji projektu „Rewitalizacja parku Dolinka”.
DGM - negatywnie.
Zaproponowana lokalizacja jest miejscem realizacji projektu „Rewitalizacja parku Dolinka”.
DI - negatywnie.
Zasadniczo budowa nowego skateparku. Wskazane miejsce ma inne przeznaczenie w sporządzonej dokumentacji na Park Dolinka.

7

Bajkowy Park Leśny „Bażantarnia”

Elbląg,
Park Bażantarnia

1.000.000

DUA - nie wnosi uwag.

ZZM - negatywnie.

Miejsce realizacji zadania leży w granicach „Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbąskiej-Zachód”, który ustala: wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych winno odbywać się w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem. Realizacja zadania kłóci się z powyższymi zapisami. Ponadto, wprowadzenie nowych elementów małej architektury niemających związku z lokalną kulturą czy historią Bażantarni, może doprowadzić do degradacji jejunikatowych walorów naturalnych i turystycznych.

DGM - negatywnie.

Miejsce realizacji zadania leży w granicach „Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbąskiej-Zachód”, który ustala: wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych winno odbywać się w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem. Ponadto, wprowadzenie nowych elementów małej architektury niemających związku z lokalną kulturą czy historią Bażantarni, może doprowadzić do degradacji jej unikatowych walorów naturalnych i turystycznych.

8

Strefa Relaksu na Wyspie Spichrzów

Elbląg,
ul. Warszawska przy MDK
numer działki 6/12 oraz 223/1 obręb 15

 

DUA -  negatywnie.
Na wnioskowanym terenie obowiązuje MPZP „Wyspy Spichrzów”, który obecnie jest w trakcie zmiany. Działka nr 6/12 znajduje się na terenach oznaczonych symbolami W-2.1 PP oraz  2-1 .UT. Działka nr 223/1 znajduje się na terenie w-2.1 PP w OPINII dua proponowane zadanie z uwagi na przyszłoroczną realizację inwestycji ARP  „Fabryka” jest niemożliwe do realizacji.

DPKiT - pozytywnie.
Celem przedsięwzięcia ma być ożywienie nadbrzeża rzeki Elbląg poprzez stworzenie miejsca zabawy i wypoczynku dla mieszkańców połączonego z możliwością grillowania i korzystania z ofert Foodtrucków na terenie bezpośrednio przylegającego do rzeki obok budynku MDK.

9

 

Remont chodnika i budowa (przedłużenie) ścieżki rowerowej na
ul. Aleja Grunwaldzka w kierunku Gronowa Górnego

 

Elbląg,

Aleja Grunwaldzka od ul. Okólnik do ul. Szafirowej

 

DUA - nie wnosi uwag.
DZD - negatywnie.
DZD posiada dokumentacje projektową kompleksowej przebudowy ulicy. Zgodnie z dokumentacją przebudowa chodnika i budowa drogi dla rowerów jest ściśle powiązana z przebudową jezdni i zjazdów. Całość zadania przekracza wartość środków dla inicjatywy ogólnomiejskiej.

10

Elbląska Szafa Dobra-nadaj rzeczom drugie życie

5 punktów na terenie miasta Elbląga

16.071

DZiSS - pozytywnie.

DPKiT - nie dotyczy.
DGM - negatywnie.
Tereny zieleni (parki,skwery,place)powinny spełniać określone standardy estetyczne. Ustawienie w ich przestrzeni dodatkowych elementów małej architektury, które nie pełnią funkcji rekreacyjnych, może doprowadzić do obniżenia tych standardów. Ponadto, poważne wątpliwości budzi kwestia konserwacji i utrzymania porządku wewnątrz i wokół szaf dobra.

11

 

„ELBOX”-miejski przesyłkomat dla mieszkańców do bezkontaktowego zostawienia rzeczy do odbioru

 

Elbląg,
ul. Płk Dąbka
nr działki 152/3

 

DGM - pozytywnie.
W związku z tym, że teren proponowany we wniosku (dz.152/3 obręb3) jest we władaniu przez osoby fizyczne, proponujemy ustawienie przesyłkomatu na terenie przy ulicy Żyrardowskiej (dz.432/29 obręb4).
DI – negatywnie.
Działka przy Biedronce naprzeciwko Carrefoura. Nasuwają się same pytania: jak duże miałoby to być urządzenie, koszty doprowadzenia sieci elektrycznej, monitoringu, być może internetu, kto miałby zarządzać tym urządzeniem (obsługa na bieżąco np. przy zaciętych drzwiach lub problemach z otworzeniem skrytki, konserwacje, naprawy,....). Skąd pieniądze na eksploatację? Jaki sens miałoby takie urządzenie w celu jaki wskazuje wnioskodawca - pozostawianie kluczy dziecku, towarów od mikro przedsiębiorców dla klientów... W Gorzowie Wielkopolskim jest to płatna usługa, paczkomat dzierżawiony od InPost (zamontowany przy UM) i można w nim odbierać tylko dokumenty z Wydz. Komunikacji.

12

 

Reaktywacja przystani motorowodnej przy
ul. Warszawskiej
„ U-WODZONY ELBLĄG”

 

Elbląg,
ul. Warszawska
nr działki 454/1

Powyżej
2 mln

DUA – nie wnosi uwag.

Obowiązuje mpzp nr 43, jednostka 35.US:

- obsługa turystyki, sportu i rekreacji wodnej,

- zabudowa w ramach określonego przeznaczenia o wysokości do 3 kondygnacji.
DI - negatywnie.
Inwestycja wieloletnia, koszt przekracza 1 mln zł do wydania w zadaniu ogólno miejskim. Budowa slipu wymaga uzgodnień z Urzędem Morskim.

13

 

Remont, modernizacja budynku Stowarzyszenia Ogrodowego PRZY UL. Kościuszki 106 wraz z otoczeniem

 

Elbląg,

Ul. Kościuszki 106

 

DI - negatywnie.
Obiekt nie należy do Gminy. Zaplanowany zakres w obiekcie zabytkowym przekracza 1 mln zł do wydania w zadaniu ogólno miejskim. Inwestycja wieloletnia.

14

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Mazurskiej od skrzyżowania z
ul. Al. Odrodzenia do ul. Rzepakowej

Elbląg,
ul. Mazurska

 

DUA - nie wnosi uwag.
DZD - negatywnie.
Szacunkowy koszt przewyższa wysokość środków dla inicjatywy ogólnomiejskiej tj. powyżej 1 mln zł. DZD posiada dokumentację projektową na kompleksową przebudowę odcinka ul. Mazurskiej na podstawie, której nie jest możliwe wykonanie wyłącznie drogi rowerowej.

15

Kontynuacja ścieżki pieszo-rowerowej w stronę Próchnika

Elbląg,

Ul. Fromborska

 

DGNiG - nie dotyczy.
DZD - negatywnie.
Szacowany koszt budowy ścieżki rowerowej przekracza wartość środków dla inicjatywy ogólnomiejskiej.
ZZM - pozytywnie.
Przedłużenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania wszystkich uczestników ruchu drogowego.

16

Elbląska szkółka żeglarska

 

 

Wniosek złożony po terminie.

17

Dofinansowanie do metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Elbląga w roku 2021

 

 

Wniosek odrzucony formalnie-Brak danych osoby zgłaszającej projekt