Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Budżetu Obywatelskiego Elbląga

Urząd Miejski w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej budzetobywatelski.elblag.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-04-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Boruszka.
 • E-mail: din@umelblag.pl
 • Telefon: 55 239 30 62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Elblągu
 • Adres: 82-300 Elbląg ul. Łączności 1
 • E-mail: umelblag@umelblag.pl
 • Telefon: 55 239 30 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1
Do budynku prowadzą 2 wejścia: - wejście główne od ul. Łączności oraz od ul. Kosynierów Gdyńskich. W budynku są dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób niewidomych i słabowidzących - komunikaty głosowe oraz oznaczenie przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea. Wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika. Wejście główne do budynku od ul. Łączności nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się oznakowany przycisk przyzywowy do kontaktu osoby niepełnosprawnej potrzebującej pomocy z pracownikiem ochrony, który udziela pomocy w dotarciu do wejścia dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz na III piętrze. Przed budynkiem wyznaczono 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. (3 miejsca bezpośrednio przy wejściu dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kosynierów Gdyńskich) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku, w biurze obsługi klienta, zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.