BO 2019/2020 Okręg 4 / negatywne

Wnioski zaopiniowane negatywnie

 Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Remont ulicy Wieżowej

ul. Wieżowa  (od wysokości poczty do ulicy Stary Rynek)

 DUA – nie wnosi uwag.

DGNiG – nie dotyczy.

DZD -  negatywnie.

Konieczność wykonania przebudowy

ulicy, przekracza ilość środków.

2

Wybudowanie placu zabaw między ul. Tartaczną a ul. Kupiecką

Plac między ul. Tartaczną a ul. Kupiecką

 DUA – nie wnosi uwag.

DGNiG – negatywnie. DGNiG opiniuje negatywnie z uwagi na przeznaczenie terenu pod inwestycje.

DI – negatywnie.

Tereny między ul. Tartaczną a Kupiecką należą do osób prywatnych, ZBK lub są przeznaczone na sprzedaż.

3

Stare Miasto przyjazne dzieciom. Interaktywny plac zabaw nawiązujący do Starówki, kanału elbląskiego oraz Zalewu Wiślanego i Portu w Elblągu (plac ogólnodostępny i ogrodzony)

Działka znajdująca się pomiędzy mostami zwodzonymi, teren zielony – działka 118

DUA – Po ustaleniach z Konserwatorem Zabytków Panem S. Mioduszewskim, że wydana zostanie pozytywna decyzja na tymczasowy plac zabaw (historyczny) na działce 118, po stosowny wniosku o wydanie ww decyzji. 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w Olsztynie – dopuszczam ze stanowiska konserwatorskiego zamiar realizacji tymczasowego placu zabaw na działce nr 118 w Elblągu.

Pozwolenie w formie decyzji administracyjnej zostanie wydane na wniosek właściciela nieruchomości po przedstawieniu stosownego projektu.

DGK – negatywnie.

Miejsce realizacji zadania – działka 118 obr. 15 objęta jest mpzp „Stare Miasto” i wchodzi w skład sfery przybrzeżnej W-3U, który wyklucza zabudowę wskazaną we wniosku.

ZZM – negatywnie.

Miejsce realizacji zadania – działka 118 obr. 15 objęta jest mpzp „Stare Miasto” i wchodzi w skład sfery przybrzeżnej W-3U, który wyklucza zabudowę wskazaną we wniosku.

4

Plac zabaw – mini rekreacja

Róg ul. Zw. Jaszczurczego i Oboźnej

 ZBK – negatywnie.

Wniosek co do zasady słuszny. W terenie tym ZBK ze środków publicznych urządził na działce 464/25 kilka lat temu plac zabaw według aktualnych standardów. Teren, na którym zlokalizowany był plac objęty został umową dzierżawy zawartą ze wspólnotami przy ul. Grunwaldzkiej 1,3 i 5. Na wniosek mieszkańców tych budynków plac zabaw zlikwidowano w czerwcu 2017 r. Budowa nowego placu w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę (działka nr 281/2) znajduje się niedaleko poprzedniej lokalizacji, w bliskiej odległości od budynku Alei Grunwaldzkiej 1 (wieżowiec). Ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego fragmentu działki przewiduje funkcje „dróg zbiorczych publicznych”. W naszej ocenie wyżej wskazane przesłanki zmuszają nas do wydania negatywnej opinii do wniosku. Wspólnoty dysponują wspólnie dużym obszarem działki 481/2 i powinny dla potrzeb mieszkańców stworzyć mały plac zabaw w ramach zagospodarowania terenu dzierżawionego w ustalonym przez siebie miejscu.

ZZM – nie dotyczy.

DUA – Działka miejska Nr 296/9 położona u zbiegu ulic: Oboźnej i Związku Jaszczurczego położona jest częściowo na terenie, dla którego obowiązują ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Wschód w Elblągu”, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu

Nr X/200/2003 Z DN. 23.10.2003r. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego część opiniowanej działki zawarte jest w liniach rozgraniczających ul. Związku Jaszczurczego – „52 K-Z” .

Pozostała cześć działki znajduje się na terenie, dla którego Gmina Miasto Elbląg nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5

Wykonanie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenów zielonych

ul. Grochowska i Stawidłowa przy Fosie Miejskiej

 DZD – negatywnie.

Zapisy MPZP uniemożliwiają wykonanie placu zabaw (przeznaczenie terenu zielen publiczna z zachowaniem przestrzeni dawnej fosy, lokalizacja ciągu spacerowego, kładek dla pieszych, urz. Infrast. Zakaz zabudowy kubaturowej)

DGK- teren nie jest w administrowaniu Departamentu.

ZZM – nie dotyczy.

DGNiG – nie dotyczy.

DUA- Zgodnie z ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Grochowskiej w Elblągu” część działki drogowej 627(dr) położona jest w granicach jednostki „34.2.ZP” przeznaczonej pod funkcję zieleni publicznej. W ramach ustalonego przeznaczenia teren należy zagospodarować zielenią wysoką i niską, z zachowaniem przestrzeni dawnej fosy, przewidzieć lokalizację ciągu spacerowego, kładek dla pieszych oraz urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Pozostała część działki nr 627(dr) położona jest w liniach rozgraniczających ul. Stawidłowej, oznaczonej w planie symbolem „ 42.KDZ ½”.

DI – negatywnie.

Ustalono z DZD, że jest to pas drogowy i możliwe są tam tylko nasadzenia zielone.

 

6

Plac zabaw

Elbląg, ul. 12Lutego na tyłach bloku nr klatek 22,24,26,28,30

ZBK – negatywnie.

Na teren będący przedmiotem wniosku zawarta została umowa dzierżawy nr 413/2019 z dnia 14.06.2019 r. na 15 lat. W tej sytuacji Wspólnota winna sama zdecydować o zagospodarowaniu wydzierżawionego terenu.

DGK – nie dotyczy.

ZZM – Zarządcą tych terenów oraz właściwą merytorycznie jednostką organizacyjną jest Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.