BO 2018/2019 Okręg 1 / negatywne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1  

Wnioski zaopiniowane negatywnie

L.p

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1.

Wykonanie obudowy na odpady komunalne oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów wraz z utwardzeniem terenu pod obudowę

Ul. Wiejska

(teren przy budynku od nr 52 – 55, działka 177/13 obr. 3)

0,00

ZBK – negatywnie.

(W zakresie budowy obudowy śmietnikowej – zadanie w ocenie ZBK wykracza poza zakres budżetu obywatelskiego – nie ma charakteru publicznego, dotyczyć będzie wyłącznie 3 budynków wspólnot mieszkaniowych, których obowiązkiem ustawowym jest zabezpieczenie miejsc na odpady na swoim lub wydzierżawionym terenie i utrzymywanie tego miejsca (obudowy) w należytym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym).